เว็บกรมชลประทาน
.
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 21 เม.ย. 57  
.
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระบบโทรมาตร ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ ระดับน้ำทะเล
เตือนภัยน้ำท่วม สรุปสถานการณ์น้ำ พยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
.
..
.
รับเสด็จฯ โรงเรียนบ้านบางมะนาว วันที่ 15 ม.ค. 57 ณ โรงเรียนบ้านบางมะนาว อ.เมือง จ.นราธิวาส
รับเสด็จฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พิระยานุเคราะห์มูลนิธิ วันที่ 14 ม.ค. 57 ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุ เคราะห์มูลนิธิ อ.มายอ จ.ปัตตานี
.
.
การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 10 มี.ค. ถึง 1 เม.ย. 57 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส

ยินดีต้อนรับ นายสมปอง อินทร์ทอง และคณะผู้ตรวจ ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 8 วันที่ 13 ก.พ. 57 ณ อาคารสันติวารี สำนักชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

.

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับข้าราชการเลื่อน ย้ายและบรรจุใหม่ วันที่ 5 ก.พ. 57 ณ สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส

พบปะยามเช้า วันที่ 18 ธ.ค. 56 ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

ประชุมสัมนาสภาเกษตรภาคใต้ วันที่ 23-24 ธ.ค. 56 ณ โรงแรมกาเด้นวิว อ.เบตง จ.ยะลา

ร่วมแสดงความยินดี สกย.จ.ยะลาและเบตง วันที่ 24 ธ.ค. 56 ณ โรงแรมมายเฮ้าส์ ชั้น 7 ห้องจินดา จ.ยะลา

ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน วันที่ 4
ก.ค. 56 ณโรงเรียนตำตวจตระเวนชาย
แดนโรงงานยาสูบ 2 อ.ยะหา จ.ยะลา

.
เผยแพร่รายงานการศึกษาสภาพการใช้ที่ดินและทรัพยากรดิน ระดับลุ่มน้ำ [ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก] และ [ลุ่มน้ำปัตตานี] | 28-03-57
ขอส่งเอกสารของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม [รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554] และ [รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555] | 27-11-56
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 | 31-10-56
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชือให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. | 31-10-56
.
นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17
.
วิสัยทัศน์
"กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "
WATER for ALL
.

.
.

WWW truehits.net
by Google
สมุดโทรศัพท์
 
ประจำเดือน
ม.ค.-ก.พ. 2557
ฉบับที่ : 19
.
.
. . . .
ฉบับที่ 18
(พ.ย.-ธ.ค.)
ฉบับที่ 16
(ก.ค.-ส.ค.)
ฉบับที่ 15
(พ.ค.-มิ.ย.)
ฉบับที่ 14
(มี.ค.-เม.ย.) 
 
 
   
   
  สถิติผู้เยี่ยมชม
   
.
  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 55
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน  
เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส  
โทร. 0 7354 2316-9 โทรสาร. 0 7354 2320, ผู้ดูแลเว็บไซต์  
ทีมประชาสัมพันธ์ e-mail:news-rid17@hotmail.com