แบบหนังสือภายนอก [ตัวอย่าง] แบบหนังสือภายใน [ตัวอย่าง]
แบบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ แบบการคำนวณต้นทุนผลผลิต
ตารางเปรียบเทียบ แบบรายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์
โดยแยกเป็นจังหวัด
รายงานผลก้าวหน้าการปลูกพืชรายสัปดาห์โดยแยกเป็นรายจังหวัด
นอกเขตชลประทาน
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แบบฟอร์มรายงานและขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
บชอ.4-..., บชอ.5-1,5-2,5-3, บชอ.6-1,6-2.6-3
   
.
 
.
กรอบมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักชลประทาน โครงการชลประทาน | 09-04-57
แบบบรรยายลักษณะงาน (ฝ่ายบริหารทั่วไป) | 19-08-56
แบบบรรยายลักษณะงาน (ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) | 19-08-56
ข้อมูลการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน | 02-08-56
การคำนวณบำเหน็จบำนาญและความรู้เรื่อง กบข. | 10-05-56
ขอส่งรายงานโครงการจัดลำดับแผนการพัฒนาชลประทานทั่วประเทศ | 04-03-56
เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2557 การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน | 12-02-56
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างขวัญกำลังใจสำหรับบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดการความรู้ดีเด่น วันที่ 29-31 สิงหาคม 2555 [วีดีโอ] [รูปภาพ] | 10-10-55
ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2554 (สำนักงาน กปร.) | 19-07-55
โครงการ สำรวจ ตรวจสอบข้อมูล จัดทำแผนงานและโครงการตามกรอบน้ ำ 60 ล้านไร่ ระดับจังหวัด | 27-09-54
อัตราเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ เริ่ม 1 ตุลาคม 2554 | 29-08-54
ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มผู้ใช้น้ำ (1 โครงการ 1 ล้าน) | 29-08-54
โครงการตามกรอบน้ำ 60 ล้านไร่ โครงการชลประทานยะลา | 19-08-54
จุลสารสารสนเทศ "ในหลวงกับ ICT" ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (ก.ค - ก.ย 54) | 03-08-54
ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลโครงการตามกรอบน้ำ 60 ล้านไร่ | 03-08-54
ตัวอย่างรายงานโครงการตามกรอบน้ำ 60 ล้านไร่ จังหวัดสงขลา่ | 03-08-54
โครงการตามกรอบน้ำ 60 ล้านไร่ | 02-08-54
ขอความร่วมมือแจ้งรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการ จัดซื้อจาก งบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวีย | 00-00-00
 
สำนักชลประทานที่ 17
โครงการชลประทานยะลา
โครงการชลประทานปัตตานี
โครงการชลประทานนราธิวาส
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ
โครงการก่อสร้าง
ตัวชี้วัดที่ 12.กระบวนงานที่ 1-5.ปี2553 ของโครงการ
แผนเตรียมรับการณ์ภับพิบัติด้านการการเกษตรประจำปี งบประมาณ 2553 (ฉบัับปรับปรุง)
ข้อมูลโครงการจัดทำแผนพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำอย่าง เป็นระบบ (ลุ่มน้ำภาคใต้)ส่งกรมเมื่อวันที่ 19-08-53
โครงการจัดทำแผนกรมประทาน ระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ (ลุ่มน้ำภาคใต้)
การตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
คู่มือการดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
คู่มือการติดตามผลโครงการฝึกอบรม
คู่มือการบริหารโครงการฝึกอบรม
คู่มือการประเมินผลโครงการฝึกอบรม
คู่มือการหาความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม
การประเมินสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
การสำรวจข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
โปรแกรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนงานแบบ On-line
 
PART 1
PART 2
PART 3 file1 , file2 , file3 
รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2552
รายละเอียดการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2554
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ( MTEF ปี 2553 - 2556 )
แบบฟอร์มการคำนวณปริมาณงานวางท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปี 2552
Factor F ดอกเบี้ย 6 %
ข้อมูลโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 2 / 2552
 
ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน
ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และผลผลิต การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
แบบฟอร์มสำรวจบัญชีทางลำเลียงใหญ่
รายการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า 14.31 %
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผน - ผลการปฏิบัติงาน
การจัดทำรายละเอียดเพื่อขอตั้งงบประมาณจัดการน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2553
แบบฟอร์มบัญชีอาคารชลประทาน
ปฏิทินงบประมาณ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2553
ปฏิทินงบประมาณ สำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553
ข้อมูลกิจกรรมเด่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สชป.17
 
   
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน  
เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมื่อง จังหวัดนราธิวาส  
โทร. 0 7354 2316-9 โทรสาร. 0 7354 2320 ผู้ดูแลเว็บไซต์ :  
ทีมประชาสัมพันธ์ E-mail:news-rid17@hotmail.com, rid17_om@hotmail.com