.
เรื่อง  พิธีมอบโล่ห์และงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
วัน เวลา  14 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น.
สถานที่  ณ ลีล่า รีสอร์ด อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
สถานที่  นายวิเศษณ์ จารุปรัชญ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 17 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์และงานเลี้ยงเกษีรณอายุราชการ พร้อมด้วย ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม มีผู้เกษียณอายุราชการดังนี้
     ข้าราชการมี 6 ท่าน
1. นายไสว เสถียรพิทักษ์ 2. นายสัมภาษณ์ ตระกูลอภิสิทธิ์ 3. นายสมศักดิ์ สุวรรณรักษ์ 4. นายอาภรณ์ ฆังคะจิตร
5. นายวินัย มูสิกะเจริญ 6. นายเอกศิริ ตันติศรีไกรแสง    
     พนักงานราชการมี 1 ท่าน
1. นายมะ ลาเตะ      
     ลูกจ้างประจำมี 17 ท่าน
1.นายกอบ ลำพรหมแก้ว 2. นายจรัญ การาหมัด 3. นานสมพรษ์ สถิตย์โชคธีระกุล 4.นางสงัด พลสีนวล
5. นายจรัส ด้วงนุ้ย 6. นายบังเอิญ ศรีแปลก 7. นายถ่อง ผลผลา 8. นางสุชัญญา สว่างศรี
9. นายสะมะแอ กาฮง 10. นายมนัส วรรณรักษ์ 11. นายดาโอ๊ะ บากา 12. นายแวดาโอ๊ะ สือนิ
13. นายสัมพันธ์ เพชรวงษ์ 14. นายว่อน จันทร์ดำ 15. นางเตือนใจ จันทลิกา 16. นายทวี ชอบเอียด
17. นายบีมอ แวหะมิ
   
   
 
 
สำนักชลประทานที่ 17 เลขที่ 3/1 หมู่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โทร.073 542 316-9 โทรสาร. 073 542 320 e-mail: om_rid17@hotmail.com
ผู้ดูแลเว็บไซต์ ทีมประชาสัมพันธ์ e-mail: news-rid17@hotmail.com