.
นายมาโนช โภชนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ
และบำรุงรักษา
.
ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ
ฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา
ฝ่ายประมวลวิเคระห์สถานการณ์น้ำ
ฝ่ายส่งเสริม และพัฒนาการใช้น้ำ
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขือนฯ
 
 
 
เตือนภัยสถานการณ์น้ำ สถานการณ์ภัยแล้ง สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ
การช่วยเหลือ การเตรียมความพร้อม แหล่งข้อมูลสนับสนุน ข้อมูลปริมาณน้ำ
เอกสารประกอบ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 | 30-11-61
คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 | 08-10-61
รายงานการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  | 27-02-60
สถิติองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก สชป.17   | 06-12-59
 
เตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์อุทกภัย
   
 
กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการความรู้ สชป.17
 
ศูนย์ความรู้กลาง ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ ระบบฐานข้อมูลเกษตรแบบออนไลน์  
       
© 2018 Copyright power by : PR RID17