.
 
เรื่อง :ร้อยใจชายแดนใต้ เทิดไท้จักรีวงศ์ 2562 - ตอนที่ 5 สืบสานศาสตร์พระราชา ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่
สถานที่ : เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ป้ตตานี
วิทยากร : -
ความยาว : 25.00 นาที
จัดทำโดย : Mans Unlimited
อัพวันที่ 19-07-62
 
   
เรื่อง : โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานที่ : เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี
วิทยากร : -
ความยาว : 10.29 นาที
จัดทำโดย : โครงการชลประทานนราธิวาส สชป.17
อัพวันที่ 04-03-62
เรื่อง : น้ำจากพระราชหฤทัยในหลวง ร.10 สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานที่ : เขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 17
วิทยากร : -
ความยาว : 25.01 นาที
จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17
อัพวันที่ 28-01-62
   
เรื่อง : ประชุมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561
สถานที่ : สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 03.01 นาที (09-11-61)
จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17
อัพวันที่ 14-11-61
เรื่อง : ประวัติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา
สถานที่ : สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 11.05 นาที
จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17
อัพวันที่ 14-11-61
   
เรื่อง : งานช่วยเหลือราษฎรที่ร้องขอให้ชลประทานดำเนินการ ขุดลอกกำจัดวัชพืช
สถานที่ : ม.4 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 02.03 นาที (04-06-61)
จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17
อัพวันที่ 05-06-61
เรื่อง : สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการ น้ำพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 1
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ (ผส.ชป.17)
ความยาว : 15.34 นาที (09-05-61)
จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17
อัพวันที่ 05-06-61
   
เรื่อง : Kick off กิจกรรมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
สถานที่ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา
วิทยากร : -
ความยาว : 03.11 นาที (28-05-61)
จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17
อัพวันที่ 01-06-61
เรื่อง : ดำเนินการขุดลอกตะกอนทรายปากคลองน้ำแบ่ง
สถานที่ : ปากคลองน้ำแบ่ง บ้านกูบู ม.6 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 02.37 นาที (24-04-61)
จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17
อัพวันที่ 25-04-61
   
เรื่อง : ร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
สถานที่ : ฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 02.21 นาที (22-03-61)
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17
อัพวันที่ 23-03-61
เรื่อง : ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือแปลงนาปลายฤดู
สถานที่ : เขตพื้นที่อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 02.33 นาที (21-03-61)
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17
อัพวันที่ 23-03-61
   
เรื่อง : การขุดลอกวัชพืชและผักตบชวา
สถานที่ : เขตพื้นที่อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 03.12 นาที (17-07-60)
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.17
อัพวันที่ 23-03-61
เรื่อง : โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 03.19 นาที
จัดทำโดย : CH7
อัพวันที่ 03-11-60
   
เรื่อง : ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจึด ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ประตูระบายน้ำ บางนรา
สถานที่ : บริเวณแม่น้ำบางนรา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 04.51 นาที
จัดทำโดย : PR สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 05-10-60
เรื่อง : ความสุขของแผ่นดิน
สถานที่ : เขตพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 05.00 นาที
จัดทำโดย : PR สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 05-10-60
   
เรื่อง : ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรำลึกถึง ร.9
สถานที่ : บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 05.52 นาที
จัดทำโดย : PR สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 11-07-60
 
เรื่อง : วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 ปี
สถานที่ : บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 08.48 นาที
จัดทำโดย : PR สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 11-07-60
 
   
เรื่อง : Phone in รายการวิทยุ 94.75 MH (ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน)
สถานที่ : บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 15.24 นาที
จัดทำโดย : PR สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 11-07-60
เรื่อง : ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
สถานที่ : บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 08.09 นาที (วันที่ 25 พ.ค.60)
จัดทำโดย : PR สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 11-07-60
 
   
เรื่อง : ร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้ ตอน รายอกีตอ
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 25.01 นาที
จัดทำโดย : บราฮิม ซูละ
อัพวันที่ 31-11-59
 
เรื่อง : บารมีพ่อหลวง
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 20.17 นาที
จัดทำโดย : EMPOLI
อัพวันที่ 26-10-59
 
   
เรื่อง : โครงการชลประทานมูโน๊ะ น้ำพระทัยสู่ปวงชน
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 10.50 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 31-05-59
 
เรื่อง : น้ำพระทัยสู่โรงเรียน ตชด.
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 4.4 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 18-04-59
 
   
เรื่อง : เมล็ดพันธุ์จากน้ำพระทัย
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 3.52 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 21-03-59
 
เรื่อง : น้ำคือชีวิต
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 3.42 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 21-03-59
 
   
เรื่อง : ฝายสร้างชีวิต
สถานที่ : ฝายบ้านซันซีโห่ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
วิทยากร : -
ความยาว : 6.34 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 28-01-58
 
เรื่อง : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เย็นศิระเพราะพระบริบาล
สถานที่ : ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วิทยากร : -
ความยาว : 6.34 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 21-12-58
 
   
เรื่อง : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
สถานที่ : สำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 4.46 นาที
จัดทำโดย : Naratip Neeranartrungsan
อัพวันที่ 16-12-58
 
เรื่อง : ประวัติกรมชลประทาน
สถานที่ : สำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ (ผคป.นราธิวาส)
ความยาว : 12.34 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 16-12-58
 
   
เรื่อง : การสาธิตการใช้เครื่อง River Cat M9
สถานที่ : ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : คุณมานพ (เจ้าหน้าที่อุทกวิทยา)
ความยาว : 51.09 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 16-12-58
 
เรื่อง : สรุปการบริหารจัดการน้ำช่วยอุทกภัยปี 2557
สถานที่ : อาคารประชุมสันติวารี สำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 48.18 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 16-12-58
 
   
เรื่อง : ถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก
วิทยากร : -
ความยาว : 36.05 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
เรื่อง : การก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนราตอนบน
สถานที่ : ต.กะลุวอหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 1.05.57 ชั่วโมง
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
   
เรื่อง : ระบบประปา
สถานที่ : -
วิทยากร : ว่าที ร.ต.ชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มออกแบบ ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ความยาว : 55.47 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
เรื่อง : ระบบระบายน้ำ
สถานที่ : -
วิทยากร : นายสมพร ประไพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ปัตตานี
ความยาว : 17.24 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
   
เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับการชลประทานเบื้องต้นและวัฏจักรของน้ำ
สถานที่ : -
วิทยากร : นายพีรพัฒน์ วรธรรม หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหา เรื่องน้ำี
ความยาว : 1.11.36 ชั่วโมง
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
เรื่อง : เรื่องเล่าจากประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ : ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมค
วิทยากร : -
ความยาว : 1.11.36 ชั่วโมง
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
   
เรื่อง : เรื่องเล่าจากประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ : ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมค
วิทยากร : นายสมคิด สวา่งรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตาน
ความยาว : 45.36 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
เรื่อง : เรื่องเล่าจากประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ : ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมค
วิทยากร : นายสุรินทร์ มานะชำนิ หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 โครงการก่อสร้าง
ความยาว : 34.27 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17