ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำบางนรา
ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำโก-ลก
ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำปัตตานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก นราธิวาส ยะลา ปัตตานี