. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายอุดม ทิพย์เดโช
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
วิสัยทัศน์
กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
by Google
ระบบสมุดโทรศัพท์
  สถิติผู้เยี่ยมชม
   
.
  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 55
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร สรุปสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร สรุปสถานการณ์น้ำ เตือนภัยแล้ง ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
.
.

เรื่อง : เปิดพิธีการจัดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 18
วันที่ : 24 สิงหาคม 2560
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 25-08-60

เรื่อง : องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ : 24 สิงหาคม 2560
สถานที่ : เขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 25-08-60

.

เรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ : 30 สิงหาคม 2560
สถานที่ :
ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 31-08-60

เรื่อง : ประชุมหารือแผนการตลาดเกษตรแปลงใหญ่ ของตำบลเกาะสะท้อน
วันที่ : 30 สิงหาคม 2560
สถานที่ :
โรงสีข้าวบ้านปูยธ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 31-08-60

เรื่อง : ประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับ สถานณ์การน้ำ
วันที่ : 29 สิงหาคม 2560
สถานที่ :
ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 29-08-60

เรื่อง : ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
วันที่ : 29 สิงหาคม 2560
สถานที่ :
ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 29-08-60

.

เรื่อง : ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 27 เมษายน 2559
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 27-04-60

เรื่อง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่และเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2559
สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้ฯ (บ้านคุณผิน) ต.ตังหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 30-12-59

.
.
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 จากระบบ GFMIS | 10-08-60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก)  | 06-09-60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  | 06-09-60
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จากระบบ GFMIS | 09-08-60
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จากระบบ GFMIS | 13-07-60
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ (รถจักรยายนต์, รถยนต์โดยสาร 15 ที่นั่ง)  | 20-06-60
 
.
ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรำลึกถึง ร.9
วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 ปี
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
(25 พ.ค.60)
Phone in รายการวิทยุ 94.75 MH (ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน)
ประจำเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
ปีที่ 6 ฉบับที่ : 4
.
 
.
. . . .
ปี 6 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- ก.พ.) ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.)
.
 
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com
เว็บไซต์การจัดการความรู้