. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายอุดม ทิพย์เดโช
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
วิสัยทัศน์
กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
by Google
ระบบสมุดโทรศัพท์
  สถิติผู้เยี่ยมชม
   
.
  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 55
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร สรุปสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร สรุปสถานการณ์น้ำ เตือนภัยแล้ง ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
.
.

เรื่อง :รับเสด็จฯ นิทรรศการงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41
วันที่ : 21 กันยาายน 2559
สถานที่ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 24-09-59

เรื่อง :รับเสด็จฯ ฟาร์มตัวอย่างบ้านปาฆาบือซา
วันที่ : 20 กันยายน 2559
สถานที่ :บ้านปาฆาบือซา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 24-09-59

.

เรื่อง :ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่
วันที่ :22 พฤษภาคม 2560
สถานที่ :
ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 23-05-60

เรื่อง :ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
วันที่ :22 พฤษภาคม 2560
สถานที่ :
ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 23-05-60

เรื่อง :การถ่ายทอดองค์ความรู้หลังการสัมมนา
วันที่ :19 พฤษภาคม 2560
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 22-05-60

เรื่อง :การกำจัดผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำ
วันที่ :19 พฤษภาคม 2560
สถานที่ : บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 22-05-60

.

เรื่อง : ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 27 เมษายน 2559
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 27-04-60

เรื่อง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่และเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2559
สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้ฯ (บ้านคุณผิน) ต.ตังหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 30-12-59

.
.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ | 18-05-60
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 16-05-60
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2560 จากระบบ GFMIS | 09-05-60
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ.2560 | 08-05-60
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่  | 27-04-60
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 24-04-60
 
.
ร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้ "รายอกีตอ"
บารมีพ่อหลวง
โครงการชลประทานมูโน๊ะ
น้ำพระทัยสู่ปวงชน
ฝายสร้างชีวิต ณ ฝายบ้านซันซีโห่ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
ประจำเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
ปีที่ 6 ฉบับที่ : 4
.
 
.
. . . .
ปี 6 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- ก.พ.) ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.)
.
 
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com
เว็บไซต์การจัดการความรู้