. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายอุดม ทิพย์เดโช
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
วิสัยทัศน์
กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
by Google
ระบบสมุดโทรศัพท์
  สถิติผู้เยี่ยมชม
   
.
  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 55
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร สรุปสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร สรุปสถานการณ์น้ำ เตือนภัยแล้ง ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
.
.

เรื่อง :รับเสด็จฯ นิทรรศการงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41
วันที่ : 21 กันยาายน 2559
สถานที่ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 24-09-59

เรื่อง :รับเสด็จฯ ฟาร์มตัวอย่างบ้านปาฆาบือซา
วันที่ : 20 กันยายน 2559
สถานที่ :บ้านปาฆาบือซา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 24-09-59

.

เรื่อง :ประชุม VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการ น้ำอัจฉริยะ (SWOC)
วันที่ : 19 มิถุนายน 2560
สถานที่ :
ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 20-06-60

เรื่อง : การกำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้น ทะเบียนนายจ้างฯ (ประกันสังคม)
วันที่ : 19 มิถุนายน 2560
สถานที่ :
ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 20-06-60

เรื่อง : การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อลดต้นทุนการผลิต
วันที่ : 16 มิถุนายน 2560
สถานที่ :
บ้านบาวง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 16-06-60

เรื่อง :วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 ปี
วันที่ :14 มิถุนายน 2560
สถานที่ :
สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 06-06-60

.

เรื่อง : ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 27 เมษายน 2559
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 27-04-60

เรื่อง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่และเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2559
สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้ฯ (บ้านคุณผิน) ต.ตังหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 30-12-59

.
.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2 รายการ (รถจักรยายนต์, รถยนต์โดยสาร 15 ที่นั่ง)  | 20-06-60
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ (รถยนต์ pick-up, รถยนต์บรรทุก 4 ตัน, รถยนต์บรรทุกเทท้าย)  | 20-06-60
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 20 ปี | 20-06-60
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี 5 ด้าน | 20-06-60
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จากระบบ GFMIS | 15-05-60
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ  | 26-05-60
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ | 18-05-60
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 16-05-60
 
.
ร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้ "รายอกีตอ"
บารมีพ่อหลวง
โครงการชลประทานมูโน๊ะ
น้ำพระทัยสู่ปวงชน
ฝายสร้างชีวิต ณ ฝายบ้านซันซีโห่ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
ประจำเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
ปีที่ 6 ฉบับที่ : 4
.
 
.
. . . .
ปี 6 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- ก.พ.) ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.)
.
 
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com
เว็บไซต์การจัดการความรู้