. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
 
วิสัยทัศน์
"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
by Google
ระบบสมุดโทรศัพท์
 
  สถิติผู้เยี่ยมชม
   
  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 55
เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
เตือนภัยแล้ง เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
แผนที่แสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
.
.

เรื่อง : รับเสด็จฯ นิทรรศการงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42
วันที่ : 19 กันยายน 2560
สถานที่ : สวน ร.5 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 02-10-60

เรื่อง : เปิดพิธีการจัดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 18
วันที่ : 24 สิงหาคม 2560
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 25-08-60

.

เรื่อง : องคมตรีลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ :
ต.ท่าสาป อ.เมือง ต.แม่หวาน อ.ธารโต จ.ยะลา
อัพวันที่ : 19-02-61

เรื่อง : ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ :
อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 09-02-61

เรื่อง : ประชุมหารือแนวทางการกำจัดวัชพืชในเขต พื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ :
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 02-02-61

เรื่อง : ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ :
อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ม.10 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 02-02-61

.

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำงานในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : 23-25 มกราคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 29-01-61

เรื่อง : การพัฒนาสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิต ประจำวันและการชประทานเบื้องต้น
วันที่ : 25 มกราค 2561
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 29-01-61

.
.
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 จากระบบ GFMIS | 06-02-61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส | 02-02-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 จากระบบ GFMIS | 09-01-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 จากระบบ GFMIS | 08-12-60
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 จากระบบ GFMIS | 21-11-60
 
.
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ประตูระบายน้ำบางนรา
ความสุขของแผ่นดิน
ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรำลึกถึง ร.9
ประจำเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
ปีที่ 6 ฉบับที่ : 4
.
 
.
. . . .
ปี 6 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- ก.พ.) ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.)
.
.
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17
เว็บไซต์การจัดการความรู้