. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายอุดม ทิพย์เดโช
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
วิสัยทัศน์
กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
อย่างบูรณาการให้มีพื้นที่ชลประทาน
อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
by Google
ระบบสมุดโทรศัพท์
  สถิติผู้เยี่ยมชม
   
.
  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 55
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร สรุปสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร สรุปสถานการณ์น้ำ เตือนภัยแล้ง ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
.
.

เรื่อง :รับเสด็จฯ นิทรรศการงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41
วันที่ : 21 กันยาายน 2559
สถานที่ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 24-09-59

เรื่อง :รับเสด็จฯ ฟาร์มตัวอย่างบ้านปาฆาบือซา
วันที่ : 20 กันยายน 2559
สถานที่ :บ้านปาฆาบือซา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 24-09-59

.

เรื่อง : การสาธิตการดำนาข้าวหอมชลสิทธิโดยใช้ เครื่องจักรในเขตแปลงใหญ่
วันที่ : 11 เมษายน 2560
สถานที่ : แปลงนาบ้านท่าด่าน ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อัพวันที่ : 18-04-60

เรื่อง : รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2560
วันที่ : 11 เมษายน 2560
สถานที่ : โครงการชลประทานยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

อัพวันที่ : 18-04-60

เรื่อง : อบรมการทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรโครง การ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ : 11 เมษายน 2560
สถานที่ : ห้องประชุมโครงการชลประทานปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อัพวันที่ : 11-04-60

เรื่อง : ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานและ งบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบปี2560
วันที่ : 7 เมษายน 2560
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 07-04-60

.

เรื่อง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่และเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2559
สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้ฯ (บ้านคุณผิน) ต.ตังหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 30-12-59

เรื่อง :ปั่นจักรยานรักษาสายส่งและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 18 ธันวาคม 2559
สถานที่ : เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 19-12-59

.
.
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560 จากระบบ GFMIS | 07-04-60
แก้วิกฤติน้ำท่วมซ้ำซากลุ่มน้ำโก-ลก | 21-03-60
การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน | 16-03-60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | 16-03-60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | 07-03-60
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จากระบบ GFMIS | 06-03-60
สัมภาษณ์พิเศษ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2560) | 27-02-60
 
.
ร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้ "รายอกีตอ"
บารมีพ่อหลวง
โครงการชลประทานมูโน๊ะ
น้ำพระทัยสู่ปวงชน
ฝายสร้างชีวิต ณ ฝายบ้านซันซีโห่ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
ประจำเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
ปีที่ 6 ฉบับที่ : 4
.
 
.
. . . .
ปี 6 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- ก.พ.) ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.)
.
 
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com
เว็บไซต์การจัดการความรู้