. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
 
  สถิติผู้เยี่ยมชม
 
  ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 61
 
เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
เตือนภัยน้ำท่วม สถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน เตือนภัยแล้ง พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
แผนที่แสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ SWOC RID17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
 
 

เรื่อง : องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนิน งานในพื้นที่จังหวัดยะลา
วันที่ : 24-25 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : เขตพื้นที่ อ.ธารโต อ.บันนังสตา อ.รามัน อ.เมือง จ.ยะลา

อัพวันที่ : 31-07-62

เรื่อง : องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนิน งานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : เขตพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

อัพวันที่ : 25-07-62

 
 

เรื่อง : ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 17/2562
วันที่ : 20 สิงหาคม 2562
สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.ยะลา

อัพวันที่ : 20-08-62

เรื่อง :ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการ "ลองกอง"
วันที่ : 14 สิงหาคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 20-08-62

เรื่อง : ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ : 13 สิงหาคม 2562
สถานที่ : เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา

อัพวันที่ : 14-08-62

เรื่อง :ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา
วันที่ : 12 สิงหาคม 2562
สถานที่ : เขตพื้นที่อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 13-08-62

เรื่อง : เตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี
วันที่ : 20 สิงหาคม 2562
สถานที่ : โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 20-08-62

เรื่อง : ลงพื้นที่ประชุมจัดเวทีการมีส่วนร่วมของ ประชาชนโครงการฝายบ้านกือมิ
วันที่ : 20 สิงหาคม 2562
สถานที่ : บ้านกือมิ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

อัพวันที่ : 20-08-62

เรื่อง : ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูล ระบบสารสนเทศด้านการชลประทาน (IIQ)
วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 22-05-62

เรื่อง : กิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่ KM RIO 17 No.1
วันที่ : 7 มีนาคม 2562
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 11-03-62

 
 
การจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562  | 11-03-62
ประกาศจังหวัดนราธิวาส ประกาศเขตการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเมือง อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ อำเภอและอำเภอบาเจาะ | 07-01-62
เอกสารประกอบ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 | 30-11-61
คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2  | 08-10-61
 
     

เรื่อง : โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
วันที่ :
สถานที่ :
เขตพื้นที่ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี
อัพวันที่ : 14-11-61

.

เรื่อง : ประชุมเตรียมรับสถานการอุทกภัย
วันที่ :
สถานที่ :
สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 14-11-61

.
 
 
.
 
  ประจำเดือน : เมษายน
  ปีที่ : 8
  ฉบับที่ : 3
   
 
.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มี.ค.)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 (ส.ค.)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ก.พ.)
 
.
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17