. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
 
วิสัยทัศน์
"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
by Google
ระบบสมุดโทรศัพท์
 
  สถิติผู้เยี่ยมชม
   
  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 55
เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
เตือนภัยแล้ง เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
แผนที่แสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
.
.

เรื่อง : เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำ ปีแนมูดอ
วันที่ : 5 มีนาคม 2561
สถานที่ : อ่างเก็บน้ำปีแนมูด ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 07-03-61

เรื่อง : เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร นิทรรศการ
วันที่ : 5 มีนาคม 2560
สถานที่ : งานควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 07-03-61

.

เรื่อง : จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ : 13 เมษายน 2561
สถานที่ :
บริเวณโครงการชลประทานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 18-04-61

เรื่อง : การคัดเลือก Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการน้ำ (RID SF) ดีเด่น
วันที่ : 11 เมษายน 2561
สถานที่ :
ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 18-04-61

เรื่อง : ร่วมใจแต่งกายชุดไทยย้อมยุค เนื่องในเทศกาล วันสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันที่ : 10 เมษายน 2561
สถานที่ :
กรมชลประทาน สามเสน กทม.
อัพวันที่ : 10-04-61

เรื่อง : ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี
วันที่ : 4 เมษายน 2561
สถานที่ :
บ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
อัพวันที่ : 05-04-61

.

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำงานในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : 23-25 มกราคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 29-01-61

เรื่อง : การพัฒนาสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิต ประจำวันและการชประทานเบื้องต้น
วันที่ : 25 มกราค 2561
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 29-01-61

.
.
เผยแพร่สื่อเพลงและวีดีทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน | 11-04-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 จากระบบ GFMIS | 10-04-61
เอกสารโครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน | 15-03-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จากระบบ GFMIS | 08-03-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 จากระบบ GFMIS | 06-02-61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส | 02-02-61
 
.
ร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดีด้วยใจ"
ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือ แปลงนาปลายฤดู
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ประตูระบายน้ำบางนรา
ประจำเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
ปีที่ 6 ฉบับที่ : 4
.
 
.
. . . .
ปี 6 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- ก.พ.) ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.)
.
.
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17
เว็บไซต์การจัดการความรู้