สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561| 28-11-61
รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (รอบ 12 เดือน) | 16-10-61
รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (รอบ 11 เดือน) | 27-09-61
รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (รอบ 10 เดือน) | 27-09-61
รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (รอบ 9 เดือน เพิ่มเติมคะแนนตัวชี้วัด ชป.-8) | 27-09-61
รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจ และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (รอบ 8 เดือน) | 27-09-61
รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 7 เดือน) | 27-09-61
   
สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 27-10-60
รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน เพิ่มเติมคะแนนตัวชี้วัด Opk17.1) | 18-10-60
รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน) | 12-10-60
รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 11 เดือน) | 13-09-60
รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 10 เดือน) | 10-08-60
รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 9 เดือน) | 07-07-60
รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 8 เดือน) | 13-06-60
รายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 7 เดือน) | 22-05-60
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 17 ประจำปี 2560 ฉบับที่ รธบ.ลงนาม (แก้ไข) | 28-04-60
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 17 ประจำปี 2560 ฉบับที่ รธบ.ลงนาม | 20-04-60
ร่างคำรับรองปฎิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 17 ประจำปี 2560 | 20-04-60
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 17 ประจำปี 2560 | 20-04-60
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียนเืพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | 16-11-59
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 12 เดือน) | 25-10-59
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 11 เดือน) | 20-09-59
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 10 เดือน) | 19-08-59
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 9 เดือน) | 21-07-59
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 8 เดือน) | 16-06-59
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 7 เดือน) | 17-05-59
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2559 ฉบับที่ รธร. รักษาการแทน รธบ.ลงนาม | 19-02-59
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | 21-01-59
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียนเืพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (แก้ไข) | 17-11-58
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียนเืพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | 27-10-58
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 12 เดือน) | 15-10-58
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 11 เดือน) | 10-08-58
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 10 เดือน) | 07-08-58
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 9 เดือน) | 09-07-58
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 8 เดือน) | 11-06-58
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 7 เดือน) | 18-05-58
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 6 เดือน) | 22-04-58
คำรับรองปฎิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 17 ประจำปี 2558 | 01-04-58
ร่างคำรับรองปฎิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 17 ประจำปี 2558 | 27-01-58
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ส่วนวิศวกรรม
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ส่วนแผนงาน
ส่วนเครื่องจักรกล ฝ่ายบริหารทั่วไป
โครงการชลประทานนราธิวาส โครงการชลประทานปัตตานี
โครงการชลประทานยะลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี
โครงการก่อสร้าง  
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฎิบัติราชการของสำนัก/กอง และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | 22-10-57
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 12 เดือน) | 13-10-57
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 11 เดือน) | 22-09-57
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 10 เดือน) | 18-07-57
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรอบปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 9 เดือน)  | 09-07-57
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรอบปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 8 เดือน)  | 11-06-57
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรอบปฎิบัติราชการ สชป.17 ประจำปีงบประมาณ 2557 (รอบ 7 เดือน)  | 16-05-57
ลงนามคำรับรอบปฎิบัติราชการของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล   | 23-04-57
คำรับรอบปฎิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2557   | 09-04-57
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17