ประจำปีงบประมาณ ปีที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562  
มอบเงินรวมน้ำใจเพื่อสนับสนุนการขยายห้องเรียนสำหรับนัำกเรียนพิการ วันที่ 15 ก.พ.62 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-02-62
ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำ วันที่ 13 ก.พ.62 ณ ร.ร.พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา | 18-02-62
ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปัตตานีครั้งที่ 1/2562 และลงพื้นที่ติดตามโครงการ วันที่ 12 ก.พ.62 ณ เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา | 14-02-62
ร่วมประชุมรับฟังเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของราษฎร วันที่ 11 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา | 13-02-62
ประชุมการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบาย วันที่ 11 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสน | 13-02-62
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น วันที่ 8 ก.พ.62 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-02-62
ประชุมติดตามแผนงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน วันที่ 30 ม.ค.62 ณ ห้องประชุม สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 31-01-62
ประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 30 ม.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 31-01-62
ประชุมทำความเข้าใจรูปแบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการชลประทาน วันที่ 23 ม.ค.62 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-01-62
ประชุมเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ วันที่ 22 ม.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา | 24-01-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 7 ม.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-01-62
ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมลงพื้นที่เยี่ยมราษฎร วันที่ 5 ม.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี | 07-01-62
ประชุม SWOC ลูก SWOC หลานสำนักงานชลประทานที่ 17 วันที่ 4 ม.ค.62 ณ ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-01-62
ตรวจติดตามการจัดการและการพร่องระบายน้ำรับมือพายุโซนร้อน "ปาบึก" วันที่ 3 ม.ค.62 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.บาเจาะ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-01-62
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 2 ม.ค.62 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-01-62
ร่วมประชุมเตรียมการรับมือสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก" วันที่ 2 ม.ค.62 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-01-62
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศ วันที่ 25 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-12-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 25 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-12-61
ร่วมประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมกรมชลประทาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ | 25-12-61
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำระบบติดตามข้อมูลสารสนเทศ วันที่ 19 ธ.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-12-61
ร่วมประชุมติดตามงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 7 วันที่ 18 ธ.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-12-61
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศ วันที่ 18 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-12-61
ร่วมประชุมพิจราณาแนงทางการให้ความช่วยเหลือราษฎร วันที่ 17 ธ.ค.61 ณ ม.6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 19-12-61
ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโก-ลกและลุ่มน้ำบางนรา วันที่ 13 ธ.ค.61 ณ เขตพื้นที่อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 17-12-61
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดข้อมูลและระบบติดตามข้อมูลสารสนเทศ วันที่ 12 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 13-12-61
ประชุมติดตามเร่งรัดแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 11 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 13-12-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 38/2561 วันที่ 11 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-12-61
ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนราธิวาส" วันที่ 9 ธ.ค.61 ณ เขตพื้น อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-12-61
ประชุมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินโครงการ วันที่ 6 ธ.ค.61 ณ เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-12-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 3 ธ.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-12-61
ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 28 พ.ย.61 ณ บริเวณมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส และหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-11-61
ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 27 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 26 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-11-61
ประชุมจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามข้อมูลอาคารชลประทานออนไลน์ วันที่ 22 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-11-61
ตรวจติดตามทดสอบการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย วันที่ 21 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 23-11-61
ลงพื้นที่ติดตั้งและทดสอบการใช้งานเครื่องผลัดดันน้ำ วันที่ 20 พ.ย.61 ณ คลองสาย 14 (คลอนลาน) บ้านใหญ่ ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 22-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 15 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-11-61
ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย วันที่ 15 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-11-61
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 14 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่อ.สายบุรี อ.ปะนาเราะ จ.ปัตตานี | 15-11-61
ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและ ติดตามผลการดำเนินงาน วันที่ 13 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 15-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 12 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-11-61
ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการระบบระบายน้ำ วันที่ 12 พ.ย.61 ณ โรงเรียนสามัคคีธรรม ม.3 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี | 12-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 9 พ.ย.61 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 7 พ.ย.61 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จ.ยะลา จ.ปัตตานี | 08-11-61
ประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนซอลีฮียะห์ วันที่ 6 พ.ย.61 ณ โรงเรียนซอลีฮียะห์ บ้านเกาะตา ต.ทุ่งคลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 08-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 5 พ.ย.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 06-11-61
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561 วันที่ 31 ต.ค.61 ณ เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-11-61
ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมอาคารชลประทานและติดป้ายประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 ต.ค.61 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อ.บาเจาะ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-11-61
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองพระราชทาน วันที่ 30 ต.ค.61 ณ บ้านท่าด่าน ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 02-11-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 22 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-10-61
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำิเนินงานโครงการ วันที่ 19 ต.ค.61 ณ ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 24-10-61
ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานด้านน้ำระดับชุมชน วันที่ 18 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการรับเสด็จฯ โครงการชลประทานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-10-61
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ 18 ต.ค.61 ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านดอนรัก ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 24-10-61
ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานชลประทานที่ 17 วันที่ 17 ต.ค.61 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-61
การถ่ายโอนภารกิจงานจัดสรรน้ำในระดับแปลงนาหรือคันคูน้ำ วันที่ 17 ต.ค.61 ณ บ้านดอนรัก ม.7 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 18-10-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 16 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 17-10-61
ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ต.ค.61 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 วัดเขานาคา อ.เมือง จ.นราธิวาส | 16-10-61
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ต.ค.61 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 16-10-61
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ต.ค.61 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-10-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 8 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-10-61
ตรวจวัดคุณภาพน้ำ วันที่ 3 ต.ค.61 ณ สถานีสูบน้ำประปาเทศบาลปัตตานี จ.ปัตตานี | 04-10-61
พิธีส่งมอบคูส่งน้ำพร้อมอาคารชลประกอบ วันที่ 2 ต.ค.61 ณ จุดส่งมอบคูส่งน้ำสาย 17.3R ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี | 04-10-61
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ วันที่ 1 ต.ค.61 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-10-61
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17