ประจำปีงบประมาณ ปีที่ 2556 2557 2558 2559 2560 2561  
ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ประตูระบายน้ำบางนรา วันที่ 28 ก.ย.60 ณ บริเวณแม่น้ำบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-09-60
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสชป.17 วันที่ 22 ก.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-09-60
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมปล่อยปลา วันที่ 21 ก.ย.60 ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-09-60
อธช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ สชป.17 วันที่ 20 ก.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-09-60
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 30 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 31-08-60
ประชุมหารือแผนการตลาดเกษตรแปลงใหญ่ของตำบลเกาะสะท้อน วันที่ 30 ส.ค.60 ณ โรงสีข้าวบ้านปูยู ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 31-08-60
ประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับสถานณ์การน้ำ วันที่ 29 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-08-60
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ วันที่ 29 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-08-60
ประชุมเวทีการมีส่วนร่วมก่อนการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ วันที่ 28 ส.ค.60 ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 29-08-60
เปิดพิธีการจัดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 18 วันที่ 24 ส.ค.60 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-08-60
ส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน วันที่ 24 ส.ค.60 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี | 28-08-60
องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 24 ส.ค.60 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-08-60
ให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ วันที่ 23 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-08-60
ประชุมคณะทำงานย่อยด้านงานประชาสัมพันธ์ในงาน "วันของดีเมืองนรา" วันที่ 22 ส.ค.60 ณ เขตพื้นที่อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-08-60
ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการจัดหาน้ำให้โรงเรียน วันที่ 22 ส.ค.60 ณ เขตพื้นที่ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส | 25-08-60
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ส.ค.60 ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 17-08-60
ประชุมการจัดทำและอัพโหลดข้อมูลด้านระบบชลประทาน (GIS) วันที่ 9 ส.ค.60 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 17-08-60
ประชุมการบริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ วันที่ 1 ส.ค.60 ณ ห้องประชุมเล็ก สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-08-60
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าแผนงานปีงบประมาณ 2560 วันที่ 1 ส.ค.60 ณ เขตพื้นที่ อ.สุไหงปาดี และอ.เมือง จ.นราธิวาส | 02-08-60
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน วันที่ 29 ก.ค.60 ณ อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 31-07-60
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขุดลอกคลองระบายน้ำยาบี และกำจัดวัชพืช วันที่ 29 ก.ค.60 ณ คลองระบายน้ำยาบี ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 31-07-60
ดำเนินการกำจัด วันที่ 18 ก.ค.60 ณ บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-07-60
ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช วันที่ 17 ก.ค.60 ณ เขตพื้นที่ตำบลพร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 24-07-60
ประชุมสัมมนาซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย วันที่ 17 ก.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-07-60
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร วันที่ 13 ก.ค.60 ณ บ้านตายา ม.1 ต.สุวาวี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 18-07-60
ให้สัมภาษณ์ "การบริหารจัดการน้ำตำบลเกาะสะท้อน" วันที่ 12 ก.ค.60 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 18-07-60
การประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบเครือข่าย วันที่ 11 ก.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-07-60
ประชุมพบปะติดตามกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านบาโงกูโบ วันที่ 8 ก.ค.60 ณ บ้านบาโงกูโบ ม.6 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส | 18-07-60
ปล่อยพันธุ์สัตร์น้ำเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (ร.9) วันที่ 7 ก.ค.60 ณ บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-07-60
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านอาแว วันที่ 7 ก.ค.60 ณ บ้านอาแว ม.6 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส | 18-07-60
โครงการจังหวัดเคลือนที่และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม วันที่ 6 ก.ค.60 ณ โรงเรียนบ้านละแต ม.4 ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส | 18-07-60
ประชุมพลปะติดตามกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านไอร์บือแก วันที่ 6 ก.ค.60 ณ ฝายบ้านไอร์บือแก ม.9 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส | 18-07-60
การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัดและระดับอำเภอ วันที่ 6 ก.ค.60 ณ โรงแรมมายการ์เด้น อ.เมือง จ.ปัตตานี | 18-07-60
กิจกรรมอบรม "โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน" วันที่ 5 ก.ค.60 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 06-07-60
ตรวจสอบระบบโทรมาตรและค่าระดับน้ำแม่น้ำสายบุรี วันที่ 30 มิ.ย.60 ณ บ้านท่าเรือ อ.รือเสะ จ.นราธิวาส | 03-07-60
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการการบริหารจัดการน้ำพรุโต๊ะแดง วันที่ 27-28 มิ.ย.60 ณ เขตพื้นที่อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส | 29-06-60

ประชุมการจัดทำเอกสารองค์ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วันที่ 27 มิ.ย.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-06-60

ให้สัมภาษณ์รายการ "ความสุขของแผ่นดิน" ทาง NBT สงขลา วันที่ 27 มิ.ย.60 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-06-60
สำรวจพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ "ของดีเมืองนรา" วันที่ 21 มิ.ย.60 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ อ.เมือง จ.นราธิวาสา | 29-06-60
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 20 มิ.ย.60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ภูเขาทอง อ.สุคีริน จ.นราธิวาส | 29-06-60
ประชุมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 20 มิ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-06-60
การกำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างฯ (ประกันสังคม) วันที่ 19 มิ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-06-60
ประชุม VDO Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) วันที่ 19 มิ.ย.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 19-06-60
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อลดต้นทุนการผลิต วันที่ 16 มิ.ย.60 ณ บ้านบาวง ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 16-06-60
การประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดหาน้ำให้แก่โรงพยาบาลยี่งอ วันที่ 14 มิ.ย.60 ณ โรงพยาบาลยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | 16-06-60
ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 14 มิ.ย.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-06-60
วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 ปี วันที่ 13 มิ.ย.60 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-06-60
ประชุมหารือโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 7 มิ.ย.60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำฯ โก-ลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 15-06-60
โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา วันที่ 5 มิ.ย.60 ณ บริเวณคลองชุมชนยะกัง 2 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 06-06-60
ประชุมเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และลงพื้นที่ วันที่ 31 พ.ค. 60 ณ เขตพื้นที่อำเภอเมือง จ.นราธิวาส | 01-06-60
ประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน วันที่ 30 พ.ค. 60 ณ โครงการชลประทานยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 01-06-60
ประชุมหารือเพื่อหาข้อมูลข้อสรุปเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ วันที่ 30 พ.ค. 60 ณ โครงการชลประทานยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 01-06-60
รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 วันที่ 26 พ.ค. 60 ณ โครงการชลประทานยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 30-05-60
กิจกรรมการทำความสะอาด วันที่ 26 พ.ค. 60 ณ โครงการชลประทานยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 30-05-60
มอบปัจจัยครั้งที่ 2 (่ชดเชย) วันที่ 26 พ.ค. 60 ณ การยางแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.ยะลา | 30-05-60
ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และติดตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ (กษ.ยะลา) อาคารส่วนขยาย 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา | 30-05-60
ลงพื้นที่ติดตามโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา | 30-05-60
ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุกระ่จายเสียงทหารเรือ 15 วันที่ 25 พ.ค. 60 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-05-60
ฝึกอบรมหลักสูตร โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน วันที่ 25 พ.ค. 60 ณ อาคารอเนกประสงค์ และบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-05-60
ประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อ.เมือง จ.ยะลา | 29-05-60
์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ให้สัมภาษณ์สื่อ NBT วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-05-60
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอแม่ลาน ม.1 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี | 29-05-60
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอเมือง บ้านฮูแต่ทูวอ ม.4 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-05-60
มอบอินทผาลัมและน้ำหวาน เนื่องในเดือนรอมฎอน วันที่ 24 พ.ค. 60 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-05-60
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 23 พ.ค. 60 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 29-05-60
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 23 พ.ค. 60 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 29-05-60
ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพนังกั้นน้ำบ้านตาเนาะแมเราะ วันที่ 22 พ.ค. 60 ณ บ้านตาเนาะแมเราะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา | 29-05-60
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ วันที่ 22 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอแว้ง บ้านน้ำขาว ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส | 23-05-60
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ วันที่ 22 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอจะแนะ บ้านไอร์บือแต ม.4 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส | 23-05-60
ประชุมชี้แจงระเบียบการใช้พื้นที่ค้าขายในช่วงเดือนรอมฎอน วันที่ 22 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 23-05-60
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) วันที่ 19 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอเจาะไอร้อน บ้านเก๊ะกือจิ ม.12 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส | 22-05-60
การกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน วันที่ 17 พ.ค. 60 ณ บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 22-05-60
การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายหลังจากการสัมมนา วันที่ 19 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 22-05-60
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) วันที่ 18 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอสุไหงปาดี บ้านจือแร ม.1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 22-05-60
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) วันที่ 18 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอบาเจาะ ม.4 บ้านเชิงเขา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 22-05-60
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) วันที่ 17 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอแม่ลาน บ้านปลักปรืน ม.1 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี | 22-05-60
ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านสันติ 2 วันที่ 17 พ.ค. 60 ณ บ้านสันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา | 18-05-60
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 60 วันที่ 17 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านท่าด่าน ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 17-05-60
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 60 วันที่ 16 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านโคกอิฐ-โคกใน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 17-05-60
รณรงค์ประชาสัมพันธ์รับรู้เรื่องผักตบชวา วันที่ 16 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านโคกอิฐ-โคกใน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 17-05-60
มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ปลากินพืชแก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 16 พ.ค. 60 ณ ม.7 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 17-05-60
โครงการจังหวัดนราธิวาสเคลื่อนที่ วันที่ 11 พ.ค. 60 ณ ร.ร.บ้านไอร์สะเตียร์ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส | 11-05-60
ประชุมพบปะเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าในเสริมสร้างความเข้มแข็ง วันที่ 10 พ.ค. 60 ณ เขตพื้นที่อ.สุไหงปาดี อ.สุคีริน จ.นราธิวาส | 11-05-60
สัมมนา ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การเสริมความมั่งคงน้ำภาคการผลิต วันที่ 9 พ.ค. 60 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | 11-05-60
ประชุมปรึกษาหารือโครงการแก้ไขปัญหาน้ำ วันที่ 9 พ.ค. 60 ณ ชุดควบคุมประสานงานโครงการหมู่บ้านเกษตรปศุสัตว์-มูโนะ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 11-05-60
ประชุมภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการเพื่อการเกษตรผลิตข้าวคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่ วันที่ 9 พ.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านโคกอิฐ-โคกใน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 11-05-60
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และส่งเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำฝายสากอ วันที่ 8 พ.ค. 60 ณ ฝายบ้านสากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 09-05-60
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการฯ วันที่ 8 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-05-60
ประชุมหารือรายละเอียดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุทต์ตามพระราชดำริ วันที่ 4 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี | 08-05-60
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สคบ.สัญจร) วันที่ 3-4 พ.ค.60 ณ โรงแรมราชา ศีรี อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช | 08-05-60
รับสมัครเกษตกรดำเนินงานส่งเสริมระบบแบบแปลงใหญ่ วันที่ 4 พ.ค. 60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและำบำรุงรักษาที่ 3 (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 05-05-60
ประชุมหารือและติดตามระบบการส่งน้ำ วันที่ 4 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา | 05-05-60
ประชุมหารือผลการดำเนินงาน และมอบอุปกรณ์การแพทย์ วันที่ 3 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 และ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 05-05-60
ประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานผลผลิต วันที่ 2 พ.ค. 60 ณ เขตพื้นที่จังหวัดยะลา | 05-05-60
ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 2 พ.ค. 60 ณ เขตพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | 05-05-60
ให้ความรู้ในงานกาชาด ประจำปี 2560 วันที่ 1 พ.ค.60 ณ สวน ร.5 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 05-05-60
ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วันที่ 28 เม.ย. 60 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 05-05-60
พิจารณาโครงการเบื้องต้นอำเภอกาบัง วันที่ 28 เม.ย. 60 ณ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา | 01-05-60
ประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร วันที่ 28 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สำันักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา | 01-05-60
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตกรดำเนินส่งเสริมระบบแบบแปลงใหญ่ วันที่ 28 เม.ย. 60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 01-05-60
ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 01-05-60
การประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกรระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ วันที่ 27 เม.ย. 60 ณ อาคารอเนกประสงค์ โครงการส่งน้ำฯ โก-ลก จ.นราธิวาส| 01-05-60
สำรวจพื้นที่ทำแก้มลิงตำบลม่วงเตี้ย วันที่ 25 เม.ย. 60 ณ ม.2 และ ม.5 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี | 01-05-60
การประชาสัมพันธ์ สมัครเกษตรกรดำเนินการส่งเสิรมระบบแบบแปลงใหญ่ วันที่ 26 เม.ย. 60 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 27-04-60
การประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกรดำเนินการส่งเสิรมระบบแบบแปลงใหญ่ วันที่ 25 เม.ย. 60 ณ วัดตอหลัง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 27-04-60
ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปัตตานี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 25 เม.ย. 60 ณ โรงแรมเซาท์เทร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี | 27-04-60
การอบรม "การบริหารจัดการน้ำ" วันที่ 25 เม.ย. 60 ณ สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-04-60
การประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกรดำเนินการส่งเสริมระบบแบบแปลงใหญ่ วันที่ 24 เม.ย. 60 ณ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 บ้านมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 27-04-60
พิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2560 วันที่ 23 เม.ย. 60 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-04-60
ประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการฯ วันที่ 21 เม.ย. 60 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. อ.เมือง จ.ยะลา | 25-04-60
รับสมัครเกษตรกรดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมระบบแบบแปลงใหญ่ วันที่ 21 เม.ย. 60 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 22-04-60
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุข วันที่ 20 เม.ย. 60 ณ โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 22-04-60
จัดทำบัญชีแก่เกษตรกรโครงการ 5 ประสาน วันที่ 20 เม.ย. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ปาเสมัน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 22-04-60
ประชุมระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ วันที่ 19 เม.ย. 60 ณ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 (ปูยู) ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 20-04-60
ประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 19 เม.ย. 60 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 20-04-60
รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560 วันที่ 11 เม.ย. 60 ณ โครงการชลประทานยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 18-04-60
การสาธิตการดำนาข้าวหอมชลสิทธ์โดยใช้เครื่องจักรในเขตนาแปลงใหญ่ต้นแบบ วันที่ 11 เม.ย. 60 ณ บริเวณแปลงนาบ้านท่าด่าน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 18-04-60
อบรมการทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 11 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 11-04-60
ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ปี 2560 วันที่ 7 เม.ย. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 07-04-60
จัดเวทีชุมชนสู่การพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานีอย่างยั่งยืน วันที่ 5 เม.ย. 60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 07-04-60
การสัมมนาฯ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ปี 61 วันที่ 4 เม.ย. 60 ณ อาคารอเนกประสงค์สำันักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-03-60
การถ่ายทำสารคดีการพัฒนาและการขุดลอกคูไส้ไก่บ้านสันติสุข วันที่ 2 เม.ย. 60 ณ บริเวณทุ่งนาบ้านสันติสุข ม.6 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 04-04-60

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารโครงการในพื้นที่โครงการฯ วันที่ 30 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำันักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 04-04-60

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานบ้านทุ่งนาหว่าน วันที่ 29 มี.ค. 60 ณ อาคารเรียนตาดีกาบ้านทุ่งนาหว่าน ม.5 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 04-04-60
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโคกกูแว วันที่ 29 มี.ค. 60 ณ อาคารอเนกประสงค์โคกอิฐ-โคกใน ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 04-04-60
ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่ 28 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำันักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 29-03-60
การคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับกลุ่มจังหวัด วันที่ 25 มี.ค. 60 ณ บ้านท่าด่าน ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 29-03-60
การแข่งขั้นกีฬาเปตอง "เขื่อนคัพ"ครั้งที่ 10 วันที่ 21 มี.ค. 60 ณ สนามเปตองเขื่อนปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา | 29-03-60
ประชุมเกษตรกรในพื้นที่จัดสรรพรุทุ่งคอก วันที่ 22 มี.ค. 60 ณ โรงเรียนบ้านตาเซะ ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 29-03-60
พบปะหารือ 5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 23 มี.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม.4 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา | 24-03-60 8
ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 23 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (ศอ.บต.) จ.ยะลา | 24-03-60 8
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2560 วันที่ 23 มี.ค. 60 ณ ลานกีฬา บ้าน กม.38 ม.6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา | 24-03-60 8
ประชุมเตรียมพร้อมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้งและไฟใหม้ป่า วันที่ 22 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 22-03-60
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฯ วันที่ 21 มี.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี | 22-03-60
ลงพื้นที่เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานตามโครงการปิดทองหลังพระ วันที่ 17 มี.ค. 60 ณ บ้านสากอ ม.4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 22-03-60
นิทรรศการ "เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12" วันที่ 16-17 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส | 21-03-60
ประชุมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย (ป.ย.ป.) วันที่ 16 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 21-03-60
ตรวจคุณภาพน้ำในพื้นที่เฝ้าระวัง วันที่ 16 มี.ค. 60 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี | 21-03-60
ประชุมหารือสถานะและปัญหาเกี่ยวกับเขตแดน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ วันที่ 15 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 20-03-60
สื่อสัญจรและปัจฉิมนิเทศโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) วันที่ 14 มี.ค. 60 ณ เขตพื้นที่อ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 20-03-60
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฯ วันที่ 10 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 10-03-60
สำรวจคอนทัวส์ท้องน้ำหลังฤดูฝน และสำรวจตะกอนดินทับถม วันที่ 9 มี.ค. 60 ณ บริเวณปากแม่น้ำโก-ลก และปากอ่าวตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 10-03-60
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร วันที่ 9 มี.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ ม.6 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา | 10-03-60
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวในพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 9 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-03-60
รวมพลคนเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ วันที่ 8 มี.ค. 60 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-03-60
ประชุมหารือผู้รักษาบริเวณ วันที่ 8 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-03-60
ประชุม JMC เพื่อชี้แจงการจัดสรรน้ำในช่วงฤดุแล้งของปี วันที่ 8 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา | 09-03-60
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร ปี 59/60 วันที่ 8 มี.ค. 60 ณ ศูนย์เรียนรู้ ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | 08-03-60
ประชุมหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ วันที่ 7 มี.ค. 60 ณ บ้านรานิ ต.ตาเนาะปูเตาะ อ.บังนังสตา จ.ยะลา | 08-03-60
ประชุมเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง วันที่ 7 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมเขื่อนบางลาง | 08-03-60
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี วันที่ 6 มี.ค. 60 ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี | 08-03-60
ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 2 มี.ค. 60 ณ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 03-03-60
ลงพื้นที่ตรวจการส่งน้ำและการก่อสร้างทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม วันที่ 25 ก.พ.60 ณ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 27-02-60
นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคบาท วันที่ 23 ก.พ.60 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มนร. อ.เมือง จ.นราธิวาส | 24-02-60
การคัดเลือกเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส วันที่ 20 ก.พ.60 ณ ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส | 21-02-60
การคัดเลือกเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบจังหวัดยะลา วันที่ 19 ก.พ.60 ณ ม.7 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลาจ.นราธิวาส | 21-02-60
เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งบริเวณป่าพรุโต๊ะแดง วันที่ 17 ก.พ.60 ณ คลองระบายน้ำสาย 11 โคกกะท่อม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 21-02-60
ประชุมคณะทำงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 17 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 21-02-60
ติดตามการก่อสร้างทำนบดินชั่วคราว วันที่ 16 ก.พ.60 ณ บ้านโคกยาง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 21-02-60
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 21-02-60
กิจกรรมพิธีจดทะเบียนสมรส วันที่ 14 ก.พ.60 ณ เกษตรแปลงใหญ่ บ้านดอนรัก ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.นราธิวาส | 21-02-60
ศึกษา เรียนรู้งานชลประทาน วันที่ 8 ก.พ.60 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 21-02-60
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานสำหรับแผนระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว รายจังหวัดในภาคใต้ วันที่ 8 ก.พ.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-02-60
มอบปัจจัยการผลิต ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.พ.60 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านกวาลอซีรา ต.ปาเสมัน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 09-02-60
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 6 ก.พ.60 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-02-60
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย วันที่ 1 ก.พ.60 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 09-02-60
มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกษตรผสมผสาน วันที่ 26 ม.ค.60 ณ บ้านฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-01-60
ศึกษาเรียนรู้งานชลประทาน วันที่ 26 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-01-60
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ วันที่ 25 ม.ค.60 ณ บริเวณคลองระบายน้ำบ้านยะกัง อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-01-60
มอบข้าวสารและไข่ไก่สนับสนุนครัวเคลื่อนที่ วันที่ 25 ม.ค.60 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 25 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-01-60
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ วันที่ 25 ม.ค.60 ณ อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-01-60
ประชุมผู้รักษาบริเวณ วันที่ 24 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-01-60
มอบข้าวสารและไข่ไก่ เพื่อสนับสนุนครัวเคลื่อนที่ วันที่ 24 ม.ค.60 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 25 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-01-60
มอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม วันที่ 23 ม.ค.60 ณ พื้นที่ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี | 26-01-60
ลงพื้นที่และให้สัมภาษณ์การช่วยเหลือของกรมชลประทาน วันที่ 23 ม.ค.60 ณ บริเวณคลองยะกัง อ.เมืงอ จ.นราธิวาส | 26-01-60
ลงพื้นที่และให้สัมภาษณ์การช่วยเหลือของกรมชลประทาน วันที่ 23 ม.ค.60 ณ บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อ.เมืงอ จ.นราธิวาส | 24-01-60
ลงพื้นที่ติดตาดสถานการณ์น้ำร่วมกับคณะผู้ว่าฯ วันที่ 22 ม.ค.60 ณ เขตพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส | 24-01-60
ประชุมสิ่งกีดขวางทางน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 22 ม.ค.60 ณ ห้องประุชุมสำนักชลประทานที่ 17 อ.เมืงอ จ.นราธิวาส | 24-01-60
แก้ปัญหาน้ำบ่าข้ามคันกั้นน้ำมูโนะฝั่งขวา วันที่ 21 ม.ค.60 ณ บริเวณประตูระบายน้ำมูโนะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 24-01-60
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 19 ม.ค.60 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 20-01-60
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน วันที่ 18 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 20-01-60
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 14 ม.ค.60 ณ สวน ร.5 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 20-01-60
พิธีส่งมอบพื้นที่ถนน วันที่ 9 ม.ค.60 ณ อาคารอเนกประสงค์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 11-01-60
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ วันที่ 7 ม.ค.60 ณ ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 11-01-60
ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้ำ วันที่ 7 ม.ค.60 ณ เขตพื้นที่ลุ่มน้ำโก-ลก ลุ่มน้ำบางนรา จ.นราธิวาส | 10-01-60
นายกรัฐมนตรีพบปะเยี่ยมประชาชนประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 6 ม.ค.60 ณ บริเวณที่ทำการอำเภอระแงะ จ.นราธิวาส | 10-01-60
มอบข้าวสารสนับสนุนครัวเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 5 ม.ค.60 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 อ.เืมือง จ.นราธิวาส | 10-01-60
อธช.ติดตามสถานการณ์น้ำ วันที่ 5 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมสำันักงานชลประทานที่ 17 อ.เืมือง จ.นราธิวาส | 10-01-60
อบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหา และเทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP ระยะที่ 3) วันที่ 5 ม.ค.60 ณ ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เืมือง จ.นราธิวาส | 05-01-60
รวมพลคนเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ วันที่ 4 ม.ค.60 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เืมือง จ.นราธิวาส | 05-01-60
จัดรายการวิทยุ "น้ำคือชีวิต" วันที่ 4 ม.ค.60 ณ สวท.นราธิวาส FM 98.5 MHz อ.เืมือง จ.นราธิวาส | 05-01-60
นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 ม.ค.60 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เืมือง จ.นราธิวาส | 05-01-60
โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 26 ธ.ค.59 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ ม.3 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส | 26-12-59
นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 23 ธ.ค.59 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เืมือง จ.นราธิวาส | 23-12-59
ติดตามสถานการณ์น้ำกับคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษรตรและสหกรณ์ วันที่ 21 ธ.ค.59 ณ เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส | 23-12-59
ผส.ชป.17 ติดตามสถานการณ์น้ำ วันที่ 20 ธ.ค.59 ณ ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อ.เืมือง จ.นราธิวาส | 20-12-59
ติดตามตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 15 ธ.ค.59 ณ เขตพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี | 16-12-59
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ วันที่ 14 ธ.ค.59 ณ บริเวณฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-12-59
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมสำนักงานชลประทานที่ 17 วันที่ 13 ธ.ค.59 ณ อาคารทำการสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 15-12-59
ประชุมชี้แจงและแผนแนวทางการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 60 วันที่ 13 ธ.ค.59 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส | 15-12-59
นิทรรศการโครงการอันเื่นื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 13 ธ.ค.59 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส | 15-12-59
ตรวจสอบการดำเนินการขุดสันทราบฯ วันที่ 2 ธ.ค.59 ณ บริเวณปลายคลองสายใหญ่พรุบาเจาะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-12-59
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ธ.ค.59 ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-12-59
ประชุมการปรับปรุงยุทธศาสตร์น้ำ และการจัดทำแผนงบประมาณบูรณาการน้ำ วันที่ 1 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-12-59
นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 1 ธ.ค.59 ณ หอประชุมเฉลิมพะรเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส | 08-12-59
กิจกรรมการออกกำลังกาย (Happy Body) วันที่ 30 พ.ย.59 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 08-12-59
ประชุมซับซ่อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ปี 2559 วันที่ 29 พ.ย.59 ณ ห้องประชุม ดร.เจษฎา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 08-12-59
ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอพระราชทานก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบประปาภูเขา วันที่ 28 พ.ย.59 ณ บ้านตะโละมาเนาะ ม.1 ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 08-12-59
ประชุมหารือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 28 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส| 08-12-59
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ 5 ธันวามหาราช วันที่ 24 พ.ย. 59 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรับเฟสติวัล ชั้นที่ 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | 08-12-59
มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และชุดกีฬา วันที่ 24 พ.ย.59 ณ อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-11-59
ประชุมเตรียมการจัดนทรรศการ 5 ธันวามหาราช วันที่ 24 พ.ย.59 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | 25-11-59
รวมพลังแห่งความภักดี วันที่ 22 พ.ย.59 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-11-59
รวมพลังแห่งความภักดี วันที่ 22 พ.ย.59 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา และบริเวณโครงการชลประทานยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 23-11-59
ต้อนรับคณะปิดทองหลังพระ ประชุมหารือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 21 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-11-59
ประชุม VDO Conference วันที่ 19 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-11-59
ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน วันที่ 18 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 23-11-59
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ วันที่ 18 พ.ย.59 ณ บริเวณคันคลองบ้านป่าหวาย ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 23-11-59
ประชุมหารือและเตรียมการโครงการพระราชดำริ วันที่ 16 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมสันติวารี สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 16-11-59
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายอาลัย วันที่ 14 พ.ย.59 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 15-11-59
เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา วันที่ 14 พ.ย.59 ณ หน้าที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส | 14-11-59
ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 11 พ.ย.59 ณ เขตพื้นที่ ต.โคกสะตอ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 12-11-59
ประชุม VDO Conference ดำเนินงานกิจกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่ วันที่ 10 พ.ย.59 ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-11-59
ร่วมถวายความอาลัย วันที่ 9 พ.ย.59 ณ ร.ร.ร่มเกล้า อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | 11-11-59
ร่วมจัดรายการวิทยุ "น้ำคือชีวิต" วันที่ 9 พ.ย.59 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนราธิวาส คลื่น FM 89.5 MHz ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 10-11-59
ถ่ายทำสารคดีรายการพิเศษโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 8 พ.ย.59 ณ เขตพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา ลุ่มน้ำโก-ลก จ.นราธิวาส | 09-11-59
ร่วมตรวจสอบพื้นที่ วันที่ 4 พ.ย.59 ณ เขตพื้นที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส | 07-11-59
ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 4 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมพระยานราคัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 07-11-59
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 2 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมสันติวารี สำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 07-11-59
ประชุมหารือและตรวจสอบพื้นที วันที่ 1 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมอบต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 07-11-59
ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 27 ต.ค.59 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 28-10-59
ร่วมพิธีเปิดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ (ประชารัฐร่วมใจ) วันที่ 27 ต.ค.59 ณ บริเวณตลาดน้ำยะกัง คลองยะกัง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-10-59
ตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 25 ต.ค.59 ณ บริเวณถนนภูผาภักดี อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส | 27-10-59
ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 25 ต.ค.59 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 27-10-59
ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยฯ วันที่ 25 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาแซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 27-10-59
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและการลงนามถวายอาลัยฯ วันที่ 25 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา | 27-10-59
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ต.ค.59 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา | 27-10-59
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลฯ วันที่ 21 ต.ค.59 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิพระอารามหลวง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา | 27-10-59
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนและงบประมาณการปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรฯ วันที่ 21 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ยะลา | 27-10-59
“วันปิยมหาราช” วันที่ 23 ต.ค.59 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 25-10-59
ร่วมพัฒนาขุดลอกคูส่งน้ำ ระบบส่งน้ำของชลประทานในพื้นที่นา วันที่ 21 ต.ค.59 ณ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 25-10-59
ประชุมเพื่อพิจารณษแผนงานผลผลิตการจัดการน้ำฯ วันที่ 20 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-10-59
ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน วันที่ 20 ต.ค.59 ณ บริเวณลานศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-10-59
กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุุณ วันที่ 20 ต.ค.59 ณ อาคารสันติวารี สำนักงานชลประทาน ที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-10-59
ประชุมกลุ่มเกษตรในพื้นที่ตำบลมูโนะ วันที่ 19 ต.ค.59 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 25-10-59
ตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 19 ต.ค.59 ณ บริเวณถนนภูผาภักดี อ.เมือง จ.นราธิวาส | 25-10-59
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ วันที่ 19 ต.ค.59 ณ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส | 25-10-59
ประชุมเตรียมรับอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปัตตานี วันที่ 18 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาแซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 25-10-59
ติดตามความก้าวหน้างานกำจัดวัชพืช วันที่ 18 ต.ค.59 ณ คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น | 25-10-59
ติดตามการดำเนินงาน โครงการซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำ ปตร.ไม้แก่น วันที่ 18 ต.ค.59 ณ หัวงานไม้แก่น โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  | 25-10-59
ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 17 ต.ค.59 ณ อาคารสันติวารี สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-59
ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ วันที่ 14 ต.ค.59 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-59
ร่วมน้อมส่งเสด็จฯ ร่วมลงนามถวายความอาลัย วันที่ 14 ต.ค.59 ณ โครงการชลประทานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 18-10-59
ตรวจสอบอาคารระบายน้ำ และทำการบำรุงดูแลรักษาเครื่องกว้านฯ วันที่ 14 ต.ค.59 ณ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอ.รามัน จ.ยะลา | 18-10-59
เตรียมความพร้อมรับอุทกภัย วันที่ 13 ต.ค.59 ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ต.ตาแซะ อ.เมือง จ.ยะลา | 13-10-59
ประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการชลประทานจังหวัดยะลา (JMC YALA) วันที่ 13 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา  | 13-10-59
ติดตามการดำเนินงานการซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำไม้แก่น วันที่ 12 ต.ค.59 ณ หัวงานไม้แก่น โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส  | 13-10-59
ประชุมจัดเตรียมข้อมูลการประกวดการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 12 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา | 13-10-59
กิจกรรม "บูรณะภูมิทัศน์ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส" วันที่ 12 ต.ค.59 ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส | 12-10-59
ประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 61 วันที่ 12 ต.ค.59 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลาง จ.สงขลา | 12-10-59
กิจกรรมพบปะยามเช้าเดือน ตุลาคม 2559 วันที่ 12 ต.ค.59 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา | 12-10-59
ประชุมย่อยกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทานระบบส่งน้ำโคกกลาง-บือลือมง วันที่ 11 ต.ค.59 ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส | 12-10-59
ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 59 วันที่ 11 ต.ค.59 ณ อาคารประชุมสันติวารี สำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 11-10-59
ประชุมแผนบริหารจัดการน้ำของทั้ง 2 โครงการาดอ วันที่ 10 ต.ค.59 ณ อาคารประชุมสันติวารี สำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 10-10-59
ร่วมขุดลอกตะกอนดินและกำจัดวัชพืชคูส่งน้ำระบบส่งน้ำบ้านปะดาดอ วันที่ 8 ต.ค.59 ณ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 10-10-59
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านปะดาดอ วันที่ 7 ต.ค.59 ณ อาคารอเนกประสงค์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส | 07-10-59
ประชุมสรุปงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 7 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส | 07-10-59
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 5 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการรับเสด็จโครงการชลประทานนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส  | 06-10-59
ประชุมหารือการจัดการแผนงานโครงการฯ วันที่ 5 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  | 06-10-59
รับทราบปัญหาพร้อมวางแนวทางในการใช้น้ำประปา วันที่ 4 ต.ค.59 ณ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  | 06-10-59
ร่วมขุดลอกคูส่งน้ำเข้านา วันที่ 2 ต.ค.59 ณ ที่นาบ้านชุมบก ม.9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  | 03-10-59
 
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com