เรื่อง :  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัน เดือน ปี :  13 สิงหาคม 2562
รายละเอียด : 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 ร่วมกับ นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ 42 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และคณะ

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาถังเก็บน้ำพร้อมระบบน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลเปาะเส้ง ตำบลยะลา ตำบลหน้าถ้ำ และตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ)

© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17