เรื่อง :  ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงบูรณาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
วัน เดือน ปี :  6 สิงหาคม 2562
รายละเอียด : 

นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นประธานพิธีเปิด การสัมมนาเชิงบูรณาการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง เพื่อร่วมระดมข้อคิดเห็นสำหรับนำข้อมูล ข้อคิดเห็นมารวบรวม ประมวล และวิเคราะห์เป็นแผนงานหลักเชิงบูรณาการ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ซึ่งกรมชลประทานรับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำ การควบคุมระดับน้ำ ในพรุโต๊ะแดง ทั้งในช่วงฤดูแล้งเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าพรุ และในฤดูฝนเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรรอบขอบพรุ โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ และนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17