เรื่อง :  องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจังหวัดยะลา
วัน เดือน ปี :  24-25 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด : 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยองคมนตรีและคณะร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาของศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต. ในประเด็นทิศทางการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และนำภาคใต้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาของ ศอ.บต. ต่อมาองคมนตรีและคณะเข้าสักการะพระประธาน และนมัสการเจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม รวมถึงพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และลงพื้นที่โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดย นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา บรรยายสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภคภายในชุมชนเข้มแข็งและ ร่มเย็นบ้านสันติ 2 และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา บรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำของประเทศไทย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ผู้อำนวยการโครงการ ชลประทานยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ติดตามผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์ป่าบาลา-ฮาลา พร้อมพบปะเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนชุดปฏิบัติการพิทักษ์ป่าบาลา-ฮาลา ณ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และลงพื้นที่ โรงพยาบาลรามัน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาของโรงพยาบาลรามัน

© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17