เรื่อง :  รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วัน เดือน ปี :  15 มกราคม 2562 เวลา 13.40 น.
รายละเอียด :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ทรงติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน วิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงาน โครงการพื้นที่ 4 (ภาคใต้) นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มประสานงานที่ 42 สำนักงาน กปร. นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการ คณะครู นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 บ้านบูกาสาแลแม หมู่ที่ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 
     
     
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17