เรื่อง :  ประชุม SWOC ลูก SWOC หลาน สำนักงานชลประทานที่ 17
วัน เดือน ปี :  4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำการพร่องระบายน้ำและการให้ ความช่วยเหลือจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” ผ่านทางระบบ Video Conference ระหว่าง SWOC สำนักงานชลประทานที่ 17 กับ SWOC โครงการชลประทานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยกำชับให้ทุกโครงการติดตามสถานการณ์เร่งพร่องระบายน้ำในพื้นที่ การประสานและแจ้งเตือนภัย การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ และกำหนดจุด รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชลประทานในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย เพื่อความพร้อมรับสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทาน ที่ 17 (Smart Water Operation Center RIO 17) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ โครงการ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และข้าราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ของแต่ละโครงการ
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17