เรื่อง :  ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561
วัน เดือน ปี :  5 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2561/62 ผ่านทางระบบ Video Conference เพื่อให้เกิดความสะดวก สามารถรับทราบและสั่งการได้รวดเร็ว ลดเวลาในการเดินทาง เพิ่มเวลาในการทำงานมากขึ้น ระหว่าง SWOC สำนักงานชลประทานที่ 17 กับ SWOC โครงการชลประทานในสังกัดพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยกำชับให้ทุกโครงการติดตามสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำ อาคารชลประทาน เครื่องจักรเครื่องมือ และกำหนดจุดรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชลประทานในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัย เพื่อความพร้อมรับสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 (Smart Water Operation Center RIO 17) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ของแต่ละโครงการ
     
     
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17