เรื่อง :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเปล
วัน เดือน ปี :  26 กันยายน 2561
รายละเอียด :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเปล หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานแปลงเกษตรตัวอย่างของนายมูหัมมัด ยูนุ เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ปี 2557 ในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งแต่เดิมประกอบอาชีพค้าขายพืชผัก ผลไม้ และข้าวสาร แต่ประสบปัญหาขาดทุน ทำให้เกิดหนี้สินในครัวเรือน จึงมีแนวคิดปลูกมะนาวภายในพื้นที่แปลงเกษตร แต่เนื่องจากมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำท่วมขัง ดินมีคุณสมบัติเป็นดินเปรี้ยวจัด ทำให้ไม่สามารถปลูกพืชได้ จึงขอคำแนะนำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลกะลุวอ และตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมจัดฝึกอบรมให้มีความรู้ในการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17