เรื่อง :  ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วัน เดือน ปี :  22 กันยายน 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย นายมะรอสะลี หามะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายวัชรากร วงศ์กระพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดนราธิวาส เครือข่าย Young Smart Farmer ของ นายมูหัมมัด ยูนุ เกษตรกรตัวอย่างด้านการปลูกมะนาวในปล้องบ่อซีเมนต์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17