เรื่อง :  ประชุมหารือการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2560-2561
วัน เดือน ปี :  27 มิถุนายน 2561
รายละเอียด :  นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ปี 2560-2561 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มี นางสาวรื่นฤดี ผลกล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ให้ความรู้ความเข้าในการทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17