เรื่อง :  โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
วัน เดือน ปี :  28 มิถุนายน 2561
รายละเอียด :  นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นประธานเปิดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน รุ่นที่ 14 ให้แก่นักเรียน คุณครู จากโรงเรียนบ้านปูยู อำเภอตากใบ โรงเรียนวัดโคกมะม่วง อำเภอตากใบ และโรงเรียนบูเกะกอตอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รวมจำนวน 130 คน ของโครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก โดยมี ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดกิจกรรม หลักสูตรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการชลประทานเบื้องต้น และนายมะรีเพ็ง หะยีสาและ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันยาเสพติดชีวิตปลอดภัย ในช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมลงฐานสร้างการเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานน้ำคือชีวิต ฐานการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำบางนรา และฐานการบริหารจัดการ 4 น้ำ 3 รส รวมถึงเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17