เรื่อง :  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ
วัน เดือน ปี :  5 มีนาคม 2561
รายละเอียด :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลและความก้าวหน้าของการดำเนินงานหลักสูตรเสริมประสบ การณ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถน ะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน และการชลประทานเบื้องต้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมข้าราชการกรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จและถวายรายงาน ซึ่งกรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 17  ได้ร่วมกับสำนักงาน กปร. และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำการวิจัยการสอนแก่นักเรียนระดับปฐมวัย ในการให้ความรู้ เรื่องการปฏิบัติตามสุขอนามัย และให้การรักษาแก่นักเรียน เสริมประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทาน เบื้องต้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 12 โรงเรียน และขยายผลอีก 11 โรงเรียน พบว่านักเรียนในโรงเรียนชนบท และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำ และการชลประทาน มากกว่าเด็กนักเรียนในเมือง  เนื่องจากเด็กในชนบทอยู่ใกล ้สิ่งแวดล้อม และแหล่งต้นน้ำมากกว่า นอกจากนี้ หน่วยงานที่ร่วมวิจัยยังได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการน้ำ ความรู้เกี่ยวกับน้ำอันเป็นศาสตร์ของพระราชา มอบให้กับโรงเรียนต่างๆที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17