เรื่อง :  เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ
วัน เดือน ปี :  5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
รายละเอียด :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปีแนมูดอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จถวายรายงาน ซึ่งสำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2525 พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดหาน้ำสำหรับราษฎรได้ใช้ในการปลูกข้าวตลอดปี โดยพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตามแห่งน้ำในหุบเขา ซึ่งในอดีตมีความจุ 74,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อมาได้เสริมสันสปินเวย์ เพิ่มขึ้น 50 เซนติเมตร สามารถเพิ่มความจุอ่างได้เป็น 90,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรสนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรบ้านปีแนมูดอ ได้ตลอดทั้งปี
   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17