เรื่อง :  ร่วมฟังบรรยายแนวทางการดำเนินการโครงการไทยนิยม
วัน เดือน ปี :  26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
รายละเอียด : 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมฟังบรรยายแนวทางการดำเนินการโครงการไทยนิยม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรยั่งยืน และจัดทำแผนพัฒนาชลประทานระดับจังหวัด โดย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ได้เรียนเชิญ ผศ.พิเชษฐ โสวิทยสกุล คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาบรรยายแนวทางตัวอย่างโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อนำไปใช้ในการทำงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเสนอแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาชลประทานระดับจังหวัด 77 จังหวัด เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้บริหารระดับสูง/ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน 1-17 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

     
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17