เรื่อง :  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ
วัน เดือน ปี :  8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.
รายละเอียด : 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 4 (ภาคใต้) นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานที่ 42 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาที่ดิน สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 ลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ในความรับ ผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนราธิวาส โดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ส่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค การเกษตร โครงการจัดรูป ที่ดินในพื้นที่ศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้พบปะพูดคุยกับราษฎรกลุ่มผู้ใช้น้ำและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นำคณะลงพื้นที่โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ ศูนย์สาขาที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยได้พบกับ นายมาฮะ สาและ ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งเมื่อวันที่ 8 และ 15 กันยายน 2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านปีแนมูดอ ในครั้งนั้นพระองค์ให้องครักษ์ เรียกนายมาฮะ สาและ เข้าไปสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่และปัญหาของชาวบ้าน นายมาฮะ สาและ ได้ตอบว่า ต้องการถนนเพื่อการเดินทางเข้าออกของหมู่บ้าน แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงว่าให้ทำอ่างเก็บน้ำก่อน เนื่องจากจะได้ทำนาได้ หลังจากนั้นจึงได้มีโครงการของกรมชลประทานพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอขึ้น ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาที่หมู่บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยอยู่เหนือพื้นที่นาของหมู่บ้านเพื่อจัดหาน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่นา จำนวน 150 ไร่ ของเกษตรในหมู่บ้าน ต่อมา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพพิกุลทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17