เรื่อง :  ผส.ชป.17 เข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
วัน เดือน ปี :  31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
รายละเอียด : 

นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการ ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ..... จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวบรรยายสรุป ตลอดจนมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีความสมบูรณ์ที่สุด โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

     
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17