เรื่อง :  การสาธิตการดำนาข้าวหอมชลสิทธิ์โดยใช้เครื่องจักรในเขตนาแปลงใหญ่ต้นแบบ
วัน เดือน ปี :  11 เมษายน 2560
รายละเอียด : 

นายชินวัฒน์ พรหมมาณพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปัตตานี ในฐานะผู้จัดการแปลงข้าวคุณภาพจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายสุวิทย์ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดข้าวปัตตานีกรมการข้าวได้นำเกษตรกรทฤษฏีใหม่อำเภอยะรังชมการสาธิตการดำนาข้าวหอมชลสิทธิ์ โดยใช้เครื่องจักรในเขตนาแปลงใหญ่ต้นแบบ บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 14 รายผลการสาธิตเกษตรกรรับทราบและจะนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงนาตนเอง 

 
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com