เรื่อง :  ประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ปี 2560
วัน เดือน ปี :  7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
รายละเอียด : 

สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมกรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมี นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com