เรื่อง :  รับเสด็จฯ นิทรรศการของดีเมืองนรา ครั้งที่ 41
วัน เดือน ปี :  21 กันยายน 2559
รายละเอียด : 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน "งานของดีเมืองนรา" ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทรงทอดพระเนตรซุ้มนิทรรศการของกรมชลประทาน โดยมี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโ ยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษ า) นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ชลประทานที่ 17 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการประกวดซุ้มนิทรรศการมี 30 หน่วยงานที่ได้เข้าร่วมประก วด สำหรับซุ้มนิทรรศการของกรมช ลประทานได้รางวัลที่ 3 ของการประกวด

     
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com