เรื่อง :  รับเสด็จฯ ฟาร์มตัวอย่างบ้านปาฆาบือซา
วัน เดือน ปี :  20 กันยายน 2559
รายละเอียด : 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรกิจกรรมของกรมชลป ระทาน โดยมี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโ ยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน นายวิทูรย์ จั่นเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำแล ะบำรุงรักษาบางนรา และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

     
     
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com