สำนักงานส่วนกลางกรมชลประทาน
 
  สำนักงานเลขานุการกรม กองการเงินและบัญชี กองกฎหมายและที่ดิน กองแผนงาน กองพัสดุ
  ศูนย์สารสนเทศ สำนักเครื่องจักรกล สำนักบริหารโครงการ สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
  สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
  สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ สำนักโครงการขนาดใหญ่ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน
.
 สำนักชลประทาน 1-17
 
  สำนักชลประทานที่ 1 สำนักชลประทานที่ 2 สำนักชลประทานที่ 3 สำนักชลประทานที่ 4 สำนักชลประทานที่ 5
  สำนักชลประทานที่ 6 สำนักชลประทานที่ 7 สำนักชลประทานที่ 8 สำนักชลประทานที่ 9 สำนักชลประทานที่ 10
  สำนักชลประทานที่ 11 สำนักชลประทานที่ 12 สำนักชลประทานที่ 13 สำนักชลประทานที่ 14 สำนักชลประทานที่ 15
  สำนักชลประทานที่ 16 สำนักชลประทานที่ 17
.
 ข้อมูลสำคัญ
 
  มติครม. กฎหมาย/ระเบียบการคลัง , การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลกลางสั่งซื้อสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
  โครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS) รวมลิงค์หน่วยงานราชการไทย
.
 อ่านข่าว
 
 
ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ อ.ส.ม.ท Bangkok Post
The Nation ผู้จัดการ INN ThaiPost มติชน
.
 สถานีโทรทัศน์
 
  ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 ITV UBC
.
 สำนักข่าวต่างประเทศ
 
  ASIA TIME Discovery CNN CBS NBC ABC
.
 หน่วยงานราชการอิสระ
 
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานอัยการสูงสุด
.
 สำนักนายกรัฐมนตรี
 
 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมประชาสัมพันธ์ กรมวิเทศสหการ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมการค้าภายใน dit.go.th consright.com
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
.
   
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com