การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561 | 27-04-60
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560 จากระบบ GFMIS | 07-04-60
แก้วิกฤติน้ำท่วมซ้ำซากลุ่มน้ำโก-ลก | 21-03-60
การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน | 07-03-60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | 07-03-60
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จากระบบ GFMIS | 06-03-60
สัมภาษณ์พิเศษ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2560) | 27-02-60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ | 14-02-60
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน | 23-09-59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | 31-08-59
รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2559 | 30-08-59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน | 25-08-59
รับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนย้ายสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) กลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน | 08-08-59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 ตำแหน่ง | 03-08-59
ประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่ถนนสาย ค2 ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | 26-05-59
รายงานสรุปผลการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2559 | 16-05-59
รายงานสรุปผลการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2559 | 16-05-59
วารสารขาว ฉบับที่ 4 ปีที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2559 โครงการชลประทานนราธิวาส | 27-04-59
ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  | 20-04-59
การพิจารณาโครงการฝายแก่เสาร์พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.ยะเยา  | 10-02-59
รายงานผลการประชาสัมพันธ์การออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง จังหวัดนราธิวาส  | 05-01-59
มารดาของนายจินดา บุษบงค์ ถึงแก่กรรม   | 24-11-58
แบบฟอร์มแผนการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรระดับภูมิภาค   | 19-11-58
ขอความร่วมมือในการรณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตัดปาล์มสุก   | 15-10-58
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"   | 12-10-58
แนวทางปฎิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกน์ Electronic Market : e-market และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e-bidding   | 03-06-58
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก   | 20-05-58
ประกาศกรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   | 27-01-58
ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกรมชลประทาน   | 19-01-58
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประะภทนักวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง ลงวันที่ 12 ม.ค.58   | 19-01-58
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557   | 19-01-58
รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   | 19-01-58
ขอยกย่องชมเชยกลุ่มจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาการเกษตรจังหวัดแบบบูรณาการ ดีเด่น นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ ฝจน.คป.ปัตตาน   | 21-10-57
ขอยกย่องชมเชยกลุ่มจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาการเกษตรจังหวัดแบบบูรณาการ ดีเด่น นายมาโนช โภชนสมบูรณ์ ฝจน.คป.ปัตตานี | 21-10-57
การสรรหาสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) พ.ศ. 2557  | 22-08-57
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา  | 09-12-56
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง สังกัดส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา  | 03-12-56
   
   
   
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com