.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  | 24-04-60
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องยนต์ จำนวน 16 รายการ  | 09-08-59
ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ  | 21-04-59
ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  | 21-04-59
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  | 18-03-59
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทเครื่องสั่นคอนกรีต เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ และจักรยายนต์ จำนวน 6 รายการ  | 31-08-58
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทเครื่องสั่นคอนกรีต เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องสูบน้ำ รถยนต์ และเครื่องตัดหญ้า จำนวน 12 รายการ  | 31-08-58
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์ จำนวน 1 รายการ  | 10-07-58
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทเรือตัดวัชพืช เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือกำจัดวัชพืช และรถอเนกประสงค์ จำนวน 4 รายการ  | 10-07-58
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ  | 01-07-58
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ  | 01-07-58
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (2 เครื่อง)  | 01-07-58
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ  | 05-06-58
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ  | 05-06-58
ขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง  | 24-02-58
ขายทอดตลาดรถยนต์ (กระบะสำเร็จรูป) และรถยนต์ยี่ห้อ Land Rover จำนวน 2 รายการ  | 27-06-56
ขายทอดตลาดเครื่องวัดค่าละลายของออกซิเจนในน้ำ เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบสนามและ เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้าในการ ละลายแบบสนาม จำนวน 3 รายการ  | 27-06-56
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com