คำสั่งกรมชลประทานที่ 17 ที่ 7/2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำแล้งปี 2562 สำนักงานชลประทานที่ 17 และศูนย์ปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำแล้งปี 2562 ประจำจังหวัด [08-03-62]
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 199/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายเมฆินค์ ขีนทัพไทย นายเชาวลิต มะหะมะ)  [13-02-62]
แนวทางปฏิบัติและวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน  [11-2-62]
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 84/1/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายนพกรณ์ สอนอินทร์)  [01-02-62]
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 26/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายมิตร บุญจันทร์ นายภานิวัฒน์ ยอดขาว นายสวัชรากร วงศ์กระพันธ์ นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม)  [12-11-61]
คำสั่งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ "งานลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 [03-08-61]
คำสั่งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านโครงสร้าง จัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 [03-08-61]
คำสั่งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านอำนวยการ นันทนาการ และประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 [03-08-61]
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 17 ที่ 11/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ "งานลองกอง" ครั้งที่ 43 ปี 2561 [25-07-61]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1011/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายเชาวลิต มะหะมะ) [12-07-61]
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายเสฏฐชัย พรกุลประสิทธิ์)  [11-05-61]
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งอันเกิดจากน้ำ  [19-04-61]
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering - Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Working - Team) หมวด 1 - 7
 [28-03-61]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 356/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายอัศวิน ปานทอง) [14-03-61]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/10/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายเมฆินค์ ขีนทัพไทย) [07-03-61]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 287/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายเมฆินค์ ขีนทัพไทย) [07-03-61]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/07/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ [20-02-61]
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [02-02-61]
คำสั่งแต่งตั้งโฆษกกรมชลประทานและรองโฆษกกรมชลประทาน [02-02-61]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/4/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายปิติ ดวงแก้ว) [01-02-61]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2017/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายสมพร ประไพ, นายฉัตรมงคล ทองอร่าม) [29-12-60]
ที่ สบค.01/6185/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [26-12-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/31/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายอาทิยต์ จูฑามาตธ, นายเสฏฐชัย พรกุลประิสิทธิ์) [22-12-60]
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 17 ที่ 32/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการน้ำ [18-12-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1877/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะจัดวางระบบการควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่ากอง [15-12-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/29/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางโนรีมัน แวเด็ง)  [12-12-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1919/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายชาตรี ประมาณ, นายสิทธิพร อังกุราภินันท์, นายธรรมนูญ บำรุงเพ็ชร, นายณรงค์ บำรุงกิจดี)  [07-12-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1880/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายชูศักดิ์ สุทธิ)  [07-12-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/26/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายธนกร สังข์เศรษฐ์)  [07-12-60]
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1153/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายเฉลิมชัย ตรีนริทนร์)  [30-11-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1820/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายทรงศักดิ์ เสาวัง)  [23-11-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1635/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [14-11-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1689/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [30-10-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1621/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายอัศวิน ปานทอง)  [18-10-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/23/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  [06-10-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/22/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  [06-10-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1512/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน (นายประสิทธิ์ ชรินานนท์)  [02-10-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 60/2558 เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1-17  [23-09-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 60/2558 เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสังกัดและกอง  [23-09-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 927/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายอันวาร์ ตวันตีมุง)  [23-06-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 903/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายทรงศักดิ์ เสาวัง, นายมาโนช โภชนสมบูรณ์, นายพีรพัฒน์ วรธรรม)  [21-06-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 891/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายณรงค์ บำรุงกิจดี)  [16-06-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/07/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  [12-06-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 829/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ   [12-06-60]
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ   [18-05-60]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทำอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  [18-05-60]
คำสั่งกรมชลประทานที่ 82/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1-17  [17-05-60]
คำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในภายในสำนักและกอง  [17-05-60]
   
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17