คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1820/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายทรงศักดิ์ เสาวัง)  [23-11-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1635/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [14-11-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1689/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  [30-10-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1621/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายอัศวิน ปานทอง)  [18-10-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/23/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  [06-10-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/22/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  [06-10-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1512/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน (นายประสิทธิ์ ชรินานนท์)  [02-10-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 60/2558 เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1-17  [23-09-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 60/2558 เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสังกัดและกอง  [23-09-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 927/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายอันวาร์ ตวันตีมุง)  [23-06-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 903/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายทรงศักดิ์ เสาวัง, นายมาโนช โภชนสมบูรณ์, นายพีรพัฒน์ วรธรรม)  [21-06-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 891/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายณรงค์ บำรุงกิจดี)  [16-06-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 26/07/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  [12-06-60]
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 829/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ   [12-06-60]
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ   [18-05-60]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทำอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  [18-05-60]
คำสั่งกรมชลประทานที่ 82/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1-17  [17-05-60]
คำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในภายในสำนักและกอง  [17-05-60]
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สำนักชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com