ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล

 

         มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการใช้เครื่องจักรกล จัดทำประมาณการ บริหารและพัฒนาเครื่องจักรกล ด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกลสูบน้ำ ออกแบบ ดัดแปลงอุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องจักรกล ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ของงานช่างกลในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เกิดการใช้เครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย