กรมชลประทาน
    สำนักชลประทานที่ 16

    โครงการชลประทาน
    สงขลา

  
       ผู้ดูแลระบบ

          

 

จำนวนเป้าหมายอาคารชลประทานที่สำคัญที่กำหนดในปี 2554
จำนวนทั้งหมด 1600 อาคาร แบ่งย่อยรายละเอียดดังนี้
(1)
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เป้าหมาย 3 แห่ง
(2)
เขื่อนระบายน้ำ ไม่มีในโครงการชลประทานสงขลา
(3)
ประตูระบายน้ำ เป้าหมาย 5 แห่ง
(4)
ฝายขนาดกลาง เป้าหมาย 5 แห่ง
(5)
โรงสูบน้ำ ไม่มีในโครงการชลประทานสงขลา
(6)
อาคารบังคับน้ำทุกชนิดในระบบส่งน้ำ เป้าหมาย 1,587 แห่ง
  หัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 สงขลา  
  หัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 สงขลา  
  หัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 สงขลา  
  หัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 สงขลา  
  หัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 สงขลา  
  หัวงาน สถานีคลองอู่ตะเภา  


                            

                                                                          
             

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง


ข้อมูลโดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการชลประทานสงขลา (ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดเก็บทำบัญชีฐานข้อมูล)
e-mail: songkhaproject@gmail.com, songkhaproject@hotmail.com, riduwc@hotmail.com
TEL: 0-7439-0059, 0-7439-0163, 08-0871-6913
Fax: 0-7439-0059
...<<Songkha Irrigation Project>>...
Update ล่าสุด
ขออภัยอยู่ในช่วงปรับปรุง