โครงการชลประทานสงขลา สำนักชลประทานที่16 จังหวัดสงขลา 1394 หมู่ 5 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7439-0029 , 0-7439-0059
E-mail - songkha@mail.rid.go.th, songkhaproject@hotmail.com, riduwc@hotmail.com