ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ สนทราพรพล ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำแล ะบำรุงรักษา ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง และการเพาะปลูกพืชภัยแล้ง ของสำนักชลประทานที่ 16 อ่านรายละเอียด 3 ก.พ. 2557
วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ สนทราพรพล ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ประชุมเรื่อง การปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา,
การปรับปรุงคลังความรู้ของส่วนจัดสรรน้ำ,
การจัดนิทรรศการสำนักชลประทานที่ 16, คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่, ณ ห้องศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
อ่านรายละเอียด 17 ก.ย. 2556
วันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ผู้ฝึกปฏิบัติ) ที่ได้ผ่านหลักสูตรที่ ๑ วิทยากรกระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วม สำหรับลูกจ้างประจำ ที่ เป็นเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสช.) สำนักชลประทานที่ ๑๖ ลงพื้นที่ เพื่อเปิดเวทีสาธารณะ ได้แก่ อ.บางกล่ำ , อ.ควนเนียง และ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา อ่านรายละเอียด 17 ก.ย. 2556
วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้รับเกียรติจาก
นายอภินนท์ สนธยานนท์ ผชช.ชป.๑๗ เป็นประธาน
พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ สุทธิ ผบร.ชป.๑๗ ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (คสช.) หลักสูตรที่ ๑ รุ่นที่ ๒
อ่านรายละเอียด 28 ส.ค. 2556
 วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ คันธา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสช.) หลักสูตรที่ ๑ รุ่นที่ ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๖ อ่านรายละเอียด 15 ส.ค. 2556
นายสมศักดิ์ สนทราพรพล ผบร.ชป.16
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการ
และพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ โดย สำนักทรัพยากรน้ำภาค 8
กรมทรัพยากรน้ำ วันที่ 2 กรกฏาคม 2556
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดร์&รีสอร์ท

อ่านรายละเอียด
2 ก.ค. 2556
สำนักชลประทานที่ ๑๖ โดย ผส.ชป.๑๖
เป็นประธานคณะทำงานดำเนินการ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ระดับสำนักชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๗
ประกอบด้วย ผชช.ชป.๑๖ , ผวศ.ชป.๑๖

อ่านรายละเอียด
20 พ.ค. 2556
สำนักชลประทานที่ ๑๖ โดย ผส.ชป.๑๖
เป็นประธานคณะทำงานดำเนินการ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ระดับสำนักชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๗
ประกอบด้วย ผชช.ชป.๑๖ , ผวศ.ชป.๑๖

อ่านรายละเอียด
20 พ.ค. 2556
สำนักชลประทานที่ ๑๖ โดย ผส.ชป.๑๖
เป็นประธานคณะทำงานดำเนินการ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ระดับสำนักชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๗
ประกอบด้วย ผชช.ชป.๑๖ , ผวศ.ชป.๑๖

อ่านรายละเอียด
20 พ.ค. 2556


สำนักชลประทานที่ 16 โดย ผส.ชป.16 เป็นประธาน
คณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา/
โครงการชลประทาน ระดับสำนัก ประจำปี 2555
26 พ.ค.54 ... อ่านรายละเอียด 26 พ.ค. 2554
อ่านรายละเอียด       1 สิงหาคม 2554


สำนักชลประทานที่ 16 โดย ผส.ชป.16
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถาบัน
เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับสำนักชลประทาน
ประจำปี 2555...
อ่านรายละเอียด        4 พฤษภาคม 2554


โครงการก่อสร้าง 2 และฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ
สำนักชลประทานที่ 16 ได้ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ
กลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการฝายบ้านสะท้อน หมู่ที่ 1
บ้านสะท้อน... อ่านรายละเอียด 8 เม.ย. 2554
อ่านรายละเอียด        8 เมษายน 2554


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ได้จัดฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
หลักสูตรในรั่วโรงเรียน ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554.....
อ่านรายละเอียด        11 มี.ค.54
แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรภายใต้พื้นที่
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
กรมชลประทานได้พิจารณากำหนด พื้นที่เป้าหมายบูรณาการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร.....
อ่านรายละเอียด        1 มี.ค.54
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
“เปิดน้ำเข้าสู่แปลงนา” โครงการบริหารจัดการน้ำ มหกรรมบูรณาการการงานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สู่พื้นที่เป้าหมายใน 4 ภูมิภาค
(ภาคใต้) ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ระโนด-กระแสสินธุ์ ต.บ้านขาว
อ.ระโนด จ.สงขลา
อ่านรายละเอียด 21 ก.พ. 2554
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 นายวิรัชต์ สุกิจมงคลกุล ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีส่งมอบรับมอบงาน โครงการฝายคลองลำหนิม... อ่านรายละเอียด 13 ต.ค.53
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 นายมนตรี ตันตระกูล
วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา  (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) 
ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีส่งมอบและรับมอบงาน..
. อ่านรายละเอียด
6 ต.ค.53
   คณะอนุกรรมการดำเนินการประเมินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ ประเมินฯฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (บ้านพร้าว) โครงการชลประทานพัทลุง ประจำปี 2554 (ภาคใต้)...
อ่านรายละเอียด 20 ก.ย.53
สำนักชลประทานที่ 16 โดยส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาร่วมกับ
สำนักอุทกวิทยา และบริหารน้ำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
(Reservoir Operation Simulation)
วันที่ 14 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 16...

อ่านรายละเอียด
16 ก.ย.53
คณะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ชลประทานในพื้นที่ ตำบลมะลวน, ตำบลหัวเตย, ตำบลศรีวิชัย, ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน และตำบลคลองไทร, ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 160 คน โดยการนำของเจ้าหน้าที่... อ่านรายละเอียด 1 ก.ย.53
มื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553  โครงการก่อสร้าง 1 และฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ สำนักชลประทานที่ 16 ได้ประชุมชี้แจงเรื่อง การบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา โครงการระบบส่งน้ำฝายบ้านป่าแก... อ่านรายละเอียด 30 ส.ค.53
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553  โครงการก่อสร้าง 1 และฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ สำนักชลประทานที่ 16 ได้ประชุมชี้แจงเรื่อง การบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา โครงการฝายบ้านทุ่งข่า... อ่านรายละเอียด 30 ส.ค.53
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบ-รับมอบโครงการอาคารอัดน้ำหนองคูว่าว... อ่านรายละเอียด 23 ส.ค.53
   คณะอนุกรรมการระดับกรม ดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน ดีเด่น ประจำปี 2554 ประกอบด้วย ผอ.กพร., ผชช.อบ.2, ผชช.บน., ผส.สช., ผสบ.สช.ผพช., ผนช., กพ.จน., กจ.จน., โดยมีนายวีระ วงศ์แสงนาค (รธบ.) เป็นประธานคณะอนุกรรมการในการ... อ่านรายละเอียด 9 ส.ค.53
คณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554... อ่านรายละเอียด 30 ก.ค.53

ยุวชลกร โครงการชลประทานปัตตานี สำนักชลประทานที่ 17 ศึกษาดูงานที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ชะมวง) โครงการชลประทานสงขลา สำนักชลประทานที่ 16 อ่านรายละเอียด 29 ก.ค.53


กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักชลประทานที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 Tel.0-7439-0195 , 0-7439-0206 Fax. 0-7439-0206
Webmaster: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักชลประทานที่16
copyright©2008 Regional Irrigation Office 16 | Thebest view at 1024 x 768 pixel