นายยุทธนา แก่นทอง
หน.กอบ.ชป.16
yy2514@hotmail.com.
 
นายณทรรศ์ ศิริรัตนากร
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
rid3067@hotmail.com
นายขันติ เพชรสุวรรณ
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
นายจักรกริช นาควิโรจน์
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
jakkrit_n@mail.rid.go.th
 
นายกระจ่าง สีชมภู
ช่างก่อสร้างชั้น 3
นางฐิติรัตน์ ขวัญแก้ว
พนักงานพิมพ์แบบชั้น 2
น.ส.เลอลักษณ ์แจ่มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
eve_za24@hotmail.com
 
นายเพ็ชรรัตน์ คงสาม
วิศวกร
chan3794@hotmail.com
นายอนุชา วังจังหวัด
ช่างโยธา
Anuchaw39@G-mail.com
น.ส.กรวรรณ ทองสว่าง
ช่างเขียนแบบ
orarch14@hotmail.com
 
 
น.ส.สิริรัตน์ แก้วเพ็ชร
พนักงานธุรการ, เขียนแบบ
pla9765@hotmail.com
น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีรัตน์
พนังงานธุรการ, เขียนแบบ
yaowaluksairat@hotmail.com
นายทวีวัฒน์ วรรณทอง
ช่างเขียนแบบ
Ta_we_wat@hotmail.com
 
 

 

.

 

น างสาวอำไพ ปรีดาศักดิ์
คนงาน