หน้าแรก
เว็บสำนักฯ16
เว็บโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯกรมชล
แผนผังเว็บไซต์
สงขลา
พัทุลง
ตรัง
สตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ชื่อโครงการ : อ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

เรื่องเดิม :

    ตามที่นายเม้ง เจะมะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 มีนาคม 2546 ถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณา ให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค และการเกษตรของราษฎรกลุ่มบ้านปลายลำไตร ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มหมู่บ้านกันดารตั้งบ้านเรือนอยู่ในหุบเขาราษฎรประมาณ 70 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 490 คน เนื่องจากยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำเป็นระบบประปาสำหรับใช้ในฤดูแล้ง

    สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0005.5/10600 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2546 เรียนอธิบดีกรมชลประทานขอให้ตรวจสอบพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่ 16 และโครงการชลประทานสงขลาร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เสนอแนวทางช่วยเหลือผ่านทางราชเลขาธิการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุดพร้อมระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 รายละเอียดตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.5/17711 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547

สถานที่ตั้ง :

    จากการตรวจสอบและศึกษารายละเอียด สภาพภูมิประเทศจริงในสนามประกอบแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ระวาง 5122 II ลำดับชุดที่ L 7018 พบว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณพิกัด 47 NPH 964 – 324 ระวาง 5122 II บริเวณบ้านปูยุด หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา การคมนาคมสู่หัวงานอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด โดยถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 บ้านนาทวี – บ้านลำไพล เป็นระยะทางประมาณ 20.00 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าไปตามถนนสายบ้านควนหมาก – บ้านปลายลำไตร เป็นระยะทางประมาณ 20.00 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

    เพื่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรให้แก่ราษฎรบ้านปูยุด หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประชากรประมาณ 490 คน จำนวนครัวเรือน 70 ครัวเรือน มัสยิดจำนวน 1 แห่งพื้นที่การเกษตรประมาณ 120 ไร่ มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านของระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านปลายลำไตร ที่ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2545 ปัจจุบันระบบส่งน้ำของหมู่บ้านขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนเมษายนเป็นระยะเวลา 1 เดือน ได้อย่างเพียงพอ

สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ :

ลักษณะภูมิประเทศ

    สภาพทางธรณีวิทยา บริเวณหัวงานและตลิ่งทั้งสองฝั่งมีลักษณะเป็นดินร่วนปนดินเหนียวส่วนในลำน้ำมีลักษณะเป็นหินลอย , กรวดและทรายหยาบ สภาพดินในบริเวณหัวงานมีลักษณะเป็นดินร่วนปนดินเหนียว

สภาพลำน้ำ

    คลองปลายลำไตร ซึ่งมีต้นน้ำเกิดบริเวณเขาแดงในเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านบ้านปูยุดไปยังคลองเทพา ลักษณะท้องน้ำเป็นหินลอย , กรวดและทรายหยาบ ความลาดเทของลำน้ำบริเวณหัวงานประมาณ 1 : 15 ขนาดความกว้างของลำน้ำ จากตลิ่งซ้ายถึงตลิ่งขวา ประมาณ 6.00 เมตร ระดับตลิ่งถึงระดับท้องน้ำสูงประมาณ 8.00 เมตร ลาดตลิ่งบริเวณหัวงานประมาณ 1 :1 ถึง 1:2 สภาพเป็นดินลูกรังปนดินเหนียว การแพร่กระจายของน้ำท่าในลำน้ำแต่ละช่วงเวลาไม่สม่ำเสมอ โดยจะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ส่วนในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน – พฤษภาคม) น้ำจะไหลริน

สภาพปัญหาของพื้นที่โครงการ

    พื้นที่บริเวณที่ราษฎรได้รับความเดือนร้อนมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน จำนวน 1 สาย ได้แก่ คลองปลายลำไตร ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาคลองลำเปาไหลไปยังคลองเทพาไปออกทะเลฝั่งอ่าวไทย ในส่วนการพัฒนาแหล่งน้ำปัจจุบันบริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีการก่อสร้างฝายแล้วจำวน 2 แห่ง คือ ถึงฝายบ้านทับยางพร้อมระบบส่งน้ำ ดำเนินการก่อสร้างในปี 2541 และมีการปรับปรุงโครงการโดยก่อสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มในปี 2545 ส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทับยางมีน้ำใช้ตลอดปีและฝายบ้านปลายลำไตรพร้อมระบบส่งน้ำ ดำเนินการก่อสร้างในปี 2545 ส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1 บ้านทับหลวง ซึ่งจะขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงโดยน้ำไม่ไหลผ่านสันฝายในเดือนเมษายน เป็นระยะเวลา 1 เดือน

    จากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้นายเม้ง เจะมะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด เพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พื้นที่การเกษตรประมาณ 120 ไร่ มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านของระบบฝายทดน้ำบ้านปลายลำไตร

รายละเอียดโครงการ :

    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ราษฎร ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำสำหรับกิจกรรมการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร บริเวณบ้านปูยุด หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ราษฎรประมาณ 70 ครัวเรือน ประชากร 490 คน พื้นที่การเกษตรประมาณ 120 ไร่ และจากการศึกษารายละเอียดสภาพภูมิประเทศจริงในสนามประกอบกับแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ระวาง 5122 II ลำดับชุด L 7018 พบว่าสามารถพิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด พร้อมระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค โดยมีรายละเอียดลักษณะโครงการดังนี้

    อ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบ

    - พื้นที่รับน้ำฝนเหนืออ่างเก็บน้ำ

1.30

  ตารางกิโลเมตร

    - ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี (อำเภอสะบ้าย้อย)

1,775.50

  มม.

    - ระดับก้นอ่างเก็บน้ำ ( Dead Storage ) ประมาณ

+ 131.000

  รทก.

    - ระดับเก็บกักประมาณ

+ 152.000

  รทก.

    - ระดับน้ำสูงสุด

+ 152.400

  รทก.

    - ระดับน้ำต่ำสุด

+ 136.000

  รทก.

    - ระดับหลังทำนบดิน

+ 154.000

  รทก.

    - ความจุของอ่างเก็บน้ำประมาณ

334,600

  ลูกบาศก์เมตร

    - ทำนบดินขนาด : กว้าง 6.00 ม. สูง 23 .00 ม. ยาว 150.00 ม.

    - อาคาร SURVICE SPILLWAY ขนาด 1 - 3.00 x 3.00 ยาว

152.30

  เมตร


    ระบบส่งน้ำ

    •  วางระบบท่อส่งน้ำ ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร ความยาวรวม 3.50 กิโลเมตร พร้อมถังอุปโภค – บริโภค ขนาดความจุ 50 ลูกบาศก์เมตร ณ ที่ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

    มัสยิดบ้านปูยุดและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 2 แห่ง

    ชุมชนบ้านปูยุด จำนวน 1 แห่ง

    พร้อมนี้ได้วางระบบท่อส่งน้ำและกำหนดจุดจ่ายน้ำกระจายตลอดแนวท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของราษฎรบ้านปูยุด หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาได้อย่างทั่วถึง

ลักษณะโครงการที่ดำเนินการ

    1. ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดหลังคันกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร สูง 23.00 เมตร พร้อมวัสดุกรองในทำนบดิน

    2. กิจกรรมปรับปรุงฐานราก งานเจาะและอัดฉีดของผสมเพื่อปรับปรุงฐานราก

    3. กิจกรรมทางระบายน้ำล้น (SERVICE SPILLWAY) ขนาด 1 - 3.00*3.00 ม. ยาว 152.30 เมตร

    4. กิจกรรมท่อส่งน้ำ (ท่อเหล็กลอดผ่านทำนบดิน) ขนาด 0.50 เมตร ความยาว 113.00 เมตร

ระยะเวลาก่อสร้าง : 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

    สามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภคและการเกษตร ให้แก่ราษฎรบ้านปูยุด หมู่ที่ 8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประชากรประมาณ 70 ครัวเรือน จำนวน 490 คน มัสยิดจำนวน 1 แห่ง พื้นที่การเกษตรประมาณ 120 ไร่ มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านของระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านปลายลำไตร ที่ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2545 ปัจจุบันระบบส่งน้ำของหมู่บ้านขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนเมษายน เป็นระยะเวลา 1 เดือน ได้อย่างเพียงพอ

ผลกระทบของโครงการ :

    จากการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศในสนามและข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ป่าไม้และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำแล้ว พบว่าบริเวณที่ตั้งหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวดสงขลา อยู่ในเขตพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 2 ราษฎรยินยอมให้ใช้ที่ดินที่ถือครองเพื่อดำเนินการก่อสร้างด้วยความเต็มใจ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมทั้งในแนวเขตก่อสร้างตามแนวท่อส่งน้ำและที่ตั้งของถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็ยินยอมอุทิศที่ดินให้ใช้ดำเนินการก่อสร้างด้วยความเต็มใจ

รายละเอียดขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ :

    พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 โซน C จำนวน 54 ไร่ แยกเป็นพื้นที่น้ำท่วม 32 ไร่ พื้นที่หัวงาน 22 ไร่ พื้นที่ลุ่มน้ำโซน E สำหรับก่อสร้างท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำจำนวน 9 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 69 ไร่

ภาพโครงการ :

พื้นที่กักเก็บน้ำก่อนการก่อสร้าง

นายอำเภอสะบ้าย้อยร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ

กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำปูยุด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รูปก่อสร้างแล้วเสร็จ

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปูยุด ปี 2551