หน้าแรก
เว็บสำนักฯ16
เว็บโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯกรมชล
   
สงขลา
พัทุลง
ตรัง
สตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ (ระบบส่งน้ำ)
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 

โครงการท่อระบายน้ำ ห้วยปลิง – หนองยางขม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง


ด้วยสำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0005.5/7177 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ขอให้กรมชลประทานพิจารณากรณี นายเกษมศักดิ์ สุขเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม...
 

สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ รล.0005/13972 ลงวันที่ 17 กันยายน 2542 และสำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรอ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลหนองบัว
อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
และตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
โครงการฝายคลองย่าบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต.ปาล์มพัฒนา กิ่ง อ.มะนัง จ.สตูล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้มีหนังสือที่ ตง 78501/76 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง ขอพระราชทานโครงการพระราชดำริ ฝายทดน้ำบ้านน้ำกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 

ตามที่นายสมจิตร มณีพรหม กำนันตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในการก่อสร้างฝายประปาภูเขา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพพระราชกรณียกิจ    

 


เพื่อความเหมาะสมในการแสดงผลควรใช้ Internet Explorer 7 ขึ้นไป หรือ Firefox 3 ขึ้นไป ที่ความละเอียด 1024 x 768 dpi