เว็บไซต์ขัดข้อง มีปัญหา เปิดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไม่ได้ แจ้งศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 16 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 280
 
วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ
 
  วิสัยทัศน์
           "กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้า้งความมั่นคงด้านน้ำ (Water Secuity) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579" (ปี 2560-2564)  
            "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก" (ปี 2555-2559)  
   
  พันธกิจ                  
              1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
              2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
              3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
              4. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ
 
  ค่านิยม  
              WATER for all   
              Work Smart เก่งงาน เก่งคิด  
              Accountability รับผิดชอบงาน  
              Teamwork & Networking ร่วมมือ ร่วมประสาน  
              Expertise เชี่ยวชาญงานที่ทำ  
              Responsiveness นำประโยชน์สู่ประชาชน  
   
Work Smart : เก่งงาน เก่งคิด  
หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์  
   
Accountability : รับผิดชอบงาน  
หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบ และรับฟังข้อสเนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  
   
Teamwork & Networking : ร่วมมือ ร่วมประสาน  
หมายถึง สามารถทำงานร่วบกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงาน  
Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ  
หมายถึง ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ  
   
Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน  
หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  
   
วัฒนธรรมกรมชลประทาน  
เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน  
    กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง  
   
ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach)  
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ  
3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ  
4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารจัดการน้ำชลประทาน (Netwoking Collaboration Participation)  
5.การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)  
   
แผนที่ยุทธศาสตร์  
แผนที่ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 มิติ 10 เป้าประสงค์ ดังนี้  
1.มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ มี 5 เป้าประสงค์  
2.มิติคุณภาพการให้บริการ มี 3 เป้าประสงค์  
3.มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 3 เป้าประสงค์  
4. มิติการพัฒนาองค์กร มี 4 เป้าประสงค์ (ระดับปฏิบัติการ)  
เป้าประสงค์ที่ 2 คา่บเกี่ยวมิติที่ 1 และมิติที่ 2  
   
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2561
  คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง รองอธิบดีกรมชลประทานและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16
 

  แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

      - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ ส้านักงานชลประทานที่ 16 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561)
      - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ ส้านักงานชลประทานที่ 16 รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561)
      - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ ส้านักงานชลประทานที่ 16 รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
      - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ ส้านักงานชลประทานที่ 16 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561)
      - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ ส้านักงานชลประทานที่ 16 รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)
      - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ ส้านักงานชลประทานที่ 16 รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2561)
      - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ ส้านักงานชลประทานที่ 16 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
      - รายละเอียดการกระจายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 สู่หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 16
      - ภาคผนวก รายละเอียดประกอบตัวชี้วัด 2561
      - ตัวชี้วัดและรายละเอียดของสำนักงานชลประทานที่ 1-17

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2560
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2559
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2557
 
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2556
 
 
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2556 รอบประจำเดือน มิถุนายน 2556
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2556 รอบประจำเดือน พฤษภาคม 2556
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2556 รอบประจำเดือน เมษายน 2556
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2556 รอบประจำเดือน มีนาคม 2556
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2555
 
 
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2555 รอบประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2555 รอบประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กรกฎาคม 2555
 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 และ ผู้อำนวยการส่วน/โครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2553
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2552
 
 
 
 
   
สำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 0-7439-0195 , 0-7439-0206