เว็บไซต์ขัดข้อง มีปัญหา เปิดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไม่ได้ แจ้งศูนย์สารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 16 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 280
 
วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ
 
  วิสัยทัศน์
            "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"  
   
  พันธกิจ                  
              1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
              2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
              3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
              4. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ
 
  ค่านิยม  
              WATER for all   
              Work Smart เก่งงาน เก่งคิด  
              Accountability รับผิดชอบงาน  
              Teamwork & Networking ร่วมมือ ร่วมประสาน  
              Expertise เชี่ยวชาญงานที่ทำ  
              Responsiveness นำประโยชน์สู่ประชาชน  
   
Work Smart : เก่งงาน เก่งคิด  
หมายถึง ใช้ความรอบรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงานอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการณ์  
   
Accountability : รับผิดชอบงาน  
หมายถึง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบ และรับฟังข้อสเนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  
   
Teamwork & Networking : ร่วมมือ ร่วมประสาน  
หมายถึง สามารถทำงานร่วบกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน์ในงาน  
Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ  
หมายถึง ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ  
   
Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน  
หมายถึง เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ แก้ปัญหา พร้อมให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม  
   
วัฒนธรรมกรมชลประทาน  
เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ทำงานมีมาตรฐาน บูรณาการเพื่อประชาชน  
    กรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยระบบงานมาตรฐานอันทันสมัย ใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง  
   
ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  
2. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  
3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ  
เป้าประสงค์  
กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ  
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการ  
พัฒนาองค์กร มีจำนวน 19 เป้าประสงค์ คือ  
ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  
1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น  
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  
3. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ  
ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ  
4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
5. ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ  
6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน  
7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  
ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
8. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน  
9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน  
10. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
11. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  
12. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี  
13. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน  
14. มีระเบียบและกฎหมายทีทันสมัย  
15. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ  
ง. ด้านการพัฒนาองค์กร  
16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน  
17.องค์กรมีการจัดการความรู้  
18. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
19.เครื่องจักรเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
   
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2559
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2557
 
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2556
 
 
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2556 รอบประจำเดือน มิถุนายน 2556
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2556 รอบประจำเดือน พฤษภาคม 2556
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2556 รอบประจำเดือน เมษายน 2556
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2556 รอบประจำเดือน มีนาคม 2556
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2555
 
 
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2555 รอบประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555
  รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2555 รอบประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กรกฎาคม 2555
 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 16 และ ผู้อำนวยการส่วน/โครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2554
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2553
 
 
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2552
 
 
 
 
   
สำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 0-7439-0195 , 0-7439-0206