หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางวรรณดี อทัญญูตา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางกุลชาดา ชิสุวรรณดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสุภาภรณ์ สุขเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสุกัลญา เหล็มนุ้ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางรำไพ บัวบางงอน
พนักงานการเงินและบัญชี ส3


นางผ่องนภา ทองเสนอ
พนักงานการเงินและบัญชี ส3


นางมณฑา ทองหมุน
พนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวมัฌชิรัตน์ พันธชิต
พนักงานทั่วไป


นางสาวสุทธิดา บุญรอด
พนักงานทั่วไป


นางสาวศศิภัสสรา แก้วสุข
พนักงานทั่วไป