หนังสือเวียน สำนักชลประทานที่ 16

  หนังสือเวียน > 2553 > 2554 > 2555 > 2556 > 2557 > 2558


 

Loading

 

         
ที่ เลขที่ E ของ สชป.16 เลขที่หนังสือ ลงวันที่ รายละเอียด วันที่ลง web site
1945 E.3799 E.ยธ02002/3064 7 ส.ค.2560 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (OPS RUNNING CHARITY 2017) 15 ส.ค.2560
1944 E.3798 E.กษ0201.06/ว6928 10 ส.ค.2560 การจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธณฑล 15 ส.ค.2560
1943 E.3797 E.วช0006/ว6451 9 ส.ค.2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเรื่อง "การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล" 15 ส.ค.2560
1942 E.3793 E.GDRI045/2560 4 ส.ค.2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2561 15 ส.ค.2560
1941 E.3791 E.กษ0201.06/ว6921 8 ส.ค.2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 11 ส.ค.2560
1940 E.3789 E.กษ0201.06/ว6861 7 ส.ค.2560 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 Agenda ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560) 11 ส.ค.2560
1939 E.3781 E.กษ1023/ว1038 2 ส.ค.2560 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 3/2560) 11 ส.ค.2560
1938 E.3766 E.กษ0201.06/ว6809 4 ส.ค.2560 ผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ส.ค.2560
1937 E.3729 E.กษ2701.8/ว418 7 ส.ค.2560 ขอส่งใบปลิวประชาสัมพันธ์ "ซื้อผ้าไหมให้แม่"เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 10 ส.ค.2560
1936 E.3758 E.กษ0212/5868 1 ส.ค.2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร ณ สถานีสูบน้ำพระโขนง และพื้นที่ซอยลาซาล- แบริ่ง 10 ส.ค.2560
1935 E.3738 E.ศล.17597/2560 7 ส.ค.2560 ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต 10 ส.ค.2560
1934 E.3737 E.กษ0201.06/ว6803 4 ส.ค.2560 แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 10 ส.ค.2560
1933 E.3736 E.กษ0201.06/ว6790 3 ส.ค.2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 10 ส.ค.2560
1932 E.3735 E.กษ0201.06/ว6796 3 ส.ค.2560 ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 10 ส.ค.2560
1931 E.3734 E.ศธ0580.100.1/0207 5 ส.ค.2560 ขอขอบคุณ 10 ส.ค.2560
1930 E.3728 E.ทส0630/ว1397 7 ส.ค.2560 ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ของคณะกรรมการแม่น้ำโขง จำนวน 1 ตำแหน่ง 10 ส.ค.2560
1929 E.3727 E.กษ0201.06/ว6898 7 ส.ค.2560 โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 10 ส.ค.2560
1928 ที่.สส.1611 ที่.44/2560 7 ส.ค.2560 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานชลประทานที่ 16 08ส.ค.2560
1927 E.3702 E.กษ1304/ว2619 3 ส.ค.2560 การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการประชุมในระดับจังหวัด 08ส.ค.2560
1926 E.3684 E.กษ0201.06/ว6221 19 ก.ค.2560 ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 08ส.ค.2560
1925 E.3701 E.กษ0201.06/ว6847 4 ส.ค.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ KM DAY สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2017 08ส.ค.2560
1924 E.3675 E.พิเศษ/ดร.ไพรัชธัชยพงษ์/ก.ค.60 29 ก.ค.2560 ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560 08ส.ค.2560
1923 E.3662 E.กษ0201.06/ว6539 27 ก.ค.2560 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.ผอป.ลก 08ส.ค.2560
1922 E.3652 E.กษ0201.06/ว6552 28 ก.ค.2560 ขอแจ้งเลขที่หนังสือออกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 08ส.ค.2560
1921 E.3651 E.ยธ0817/648 31 ก.ค.2560 นำส่งรายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการสอบสวนคดีพิเศษ 08ส.ค.2560
1920 E.3649 E.กษ0201.06/ว6542 28 ก.ค.2560 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 08ส.ค.2560
1919 E.3626 E.วช0005/ว6122 2 ส.ค.2560 ขอเชิญร่วมชมการนำเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" 04 ส.ค.2560
1918 E.3579 E.สสชพดค.029/2560 25 ก.ค.2560 ขอรับบริจาคเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ ของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 02ส.ค.2560
1917 E.3578 E.ศธ04136.0160/ว143 22 ก.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 02ส.ค.2560
1916 E.3571 E.กษ0201.06/ว6572 27 ก.ค.2560 รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 02ส.ค.2560
1915 E.3570 E.กษ0201.06/ว6363 24 ก.ค.2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 02ส.ค.2560