หนังสือเวียน สำนักชลประทานที่ 16

  หนังสือเวียน > 2553 > 2554 > 2555 > 2556 > 2557 > 2558


 

Loading

 

         
ที่ เลขที่ E ของ สชป.16 เลขที่หนังสือ ลงวันที่ รายละเอียด วันที่ลง web site
1613 E.1625 E.มทม(บฑว)60/ว003 29 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 31 มี.ค.2560
1612 E.1619 E.รธบ.1994/60 28 มี.ค.2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ครั้งที่ 4/2560 31 มี.ค.2560
1611 E.1611 E.14/2218/2560 28 มี.ค.2560 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม "ESCO ก้าวหน้าประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน" 31 มี.ค.2560
1610 E.1574 E.กพด.02/40/2560 28 มี.ค.2560 รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Ontine 29 มี.ค.2560
1609 E.1549 E.กษ0201.06/ว.2538 24 มี.ค.2560 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 28 มี.ค.2560
1608 E.1548 E.พิเศษ/นายวิสัยเพชร/2560 25 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 28 มี.ค.2560
1607 E.1547 E.กษ0201.06/ว.2582 27 มี.ค.2560 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 28 มี.ค.2560
1606 ที่.สส.935 ที่.สชป16.01/428 28 มี.ค.2560 รายงานการประชุมประจำเดือน 28 มี.ค.2560
1605 ที่.สส.934 ที่.ข25/7/2560 27 มี.ค.2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 28 มี.ค.2560
1604 E.1504 E.สวพ.06/133/2560 24 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ครั้งที่ 3 เพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร" ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 27 มี.ค.2560
1603 E.1502 E.กค0422/ว49 23 มี.ค.2560 หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 27 มี.ค.2560
1602 E.1499 E.กษ0201.06/ว2514 23 มี.ค.2560 รายงานผลการจัดงาน Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ 27 มี.ค.2560
1601 E.1491 E.กค1405.2/ว.29 22 มี.ค.2560 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ 24 มี.ค.2560
1600 E.1473 E.กษ0201.06/ว2432 22 มี.ค.2560 ขอเชิญเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์งาน"วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ดี อยู่ได้ เข้าใจกัน" 24 มี.ค.2560
1559 E.1470 E.กผง.04/134/2560 23 มี.ค.2560 ขอแจ้งผลการหารือกรณีรายการงานตกหล่นไม่มีอยู่ในรายการคำนวณปริมาณงานและราคา (BOO) 24 มี.ค.2560
1558 E.1466 E.กษ0201.06/ว2176 17 มี.ค.2560 การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ 23 มี.ค.2560
1557 E.1465 E.กษ0201.06/ว2174 14 มี.ค.2560 การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ 23 มี.ค.2560
1556 E.1457 E.กษ0201.06/ว2306 17 มี.ค.2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 23 มี.ค.2560
1555 E.1444 E.อธช.1768/2560 16 มี.ค.2560 สรุปสาระสำคัญการประชุมเพื่อจัดทำร่างข้อเสนอด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 23 มี.ค.2560
1554 ที่.สส.920 ที่.32/2560 23 มี.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 23 มี.ค.2560
1553 E.1412 E.ทส0630/ว430 20 มี.ค.2560 รับสมัครผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านอุทกภัยและอุทกวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง 21 มี.ค.2560
1552 E.1411 E.กษ0201.06/ว2317 17 มี.ค.2560 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำประกาศเจตจำนงของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการต่อด้านทุจริตคอร์รัปชั่น 21 มี.ค.2560
1551 E.1401 E.กษ0205/ว324 16 มี.ค.2560 แนวทางการสร้างการรับรู้ข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ 21 มี.ค.2560
1550 E.1393 E.กษ0201.06/ว2284 16 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 21 มี.ค.2560
1549 E.1378 E.นร0719.1/ว50 15 มี.ค.2560 บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 17 มี.ค.2560
1548 E.1377 E.นร0731.1/ว46 15 มี.ค.2560 อัตราราคางานต่อหน่วย 17 มี.ค.2560
1547 ที่.สส.908 ที่.31/2560 17 มี.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 17 มี.ค.2560
1546 E.1365 E.กค0105.2/ว19 15 มี.ค.2560 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ 17 มี.ค.2560
1545 E.1359 E.กพด/538/2560 15 มี.ค.2560 ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"(คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560) 17 มี.ค.2560
1544 E.1356 E.มท2845/2560 15 มี.ค.2560 สรุปการประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2560 17 มี.ค.2560
1543 ที่.สส.899 E.สชป16.01/378/2560 16 มี.ค.2560 ตรวจสอบรายงานการประชุม 16 มี.ค.2560
1542 E.1345 E.กค0405.2/ว24 15 มี.ค.2560 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ 16 มี.ค.2560
1541 E.1344 E.วท6201/362 15 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 16 มี.ค.2560
1540 E.1337 E.กษ0201.06/ว.2166 14 มี.ค.2560 ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา 16 มี.ค.2560
1539 E.1336 E.กษ0201.06/ว.2167 14 มี.ค.2560 เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 16 มี.ค.2560
1538 E.1335 E.กษ0230/ว.1960 10 มี.ค.2560 การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 16 มี.ค.2560
1537 E.1320 E.ยธ0501/ว4 11 มี.ค.2560 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 15 มี.ค.2560
1536 E.1319 E.ศธ0524.11/223 13 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก 15 มี.ค.2560
1535 E.1308 E.กผง.02(ส)101/2560 13 มี.ค.2560 การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน 15 มี.ค.2560
1534 E.1306 E.กษ1005/ว6 9 มี.ค.2560 สรุปผลการประชุมชุดทำงานเฉพาะกิจคณะขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ครั้งที่ 1/2560 15 มี.ค.2560
1533 E.1302 E.ผตป.ผง.345/2560 14 มี.ค.2560 ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ... 15 มี.ค.2560
1532 E.1299 E.กษ0201.06/ว.2067 9 มี.ค.2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 15 มี.ค.2560
1531 ที่.สส.885 ที่.30/2560 14 มี.ค.2560 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานราชการ 14 มี.ค.2560
1530 ที่.สส.880 ที่.29/2560 10 มี.ค.2560 แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge officer หรือ CKO)และคณะทำงานจัดการความรู้ ( Knowledge Management Team หรือ KM Team)สำนักงานชลประทานที่ 16 13 มี.ค.2560
1529 E.1275 E.กษ0201.06/ว.2038 9 มี.ค.2560 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 13 มี.ค.2560
1528 E.1274 E.กษ0201.06/ว.2034 9 มี.ค.2560 สภาธรรมาภิบาลแห่งชาติ (สธช) 13 มี.ค.2560
1527 E.1273 E.ศธ.0518.03/พิเศษ/27ก.พ.60 9 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท 13 มี.ค.2560
1526 E.1272 E.กษ0201.06/ว2021 9 มี.ค.2560 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 13 มี.ค.2560
1525 E.1267 E.กษ2305/ว743 9 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน" 13 มี.ค.2560
1524 E.1255 E.สชป.5/272/2560 10 มี.ค.2560 ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 20 ปีที่ 3 13 มี.ค.2560
1523 E.1228 E.กษ0201.06/ว1948 8 มี.ค.2560 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 09 มี.ค.2560
1522 E.1227 E.ศป0015/ว17 8 มี.ค.2560 ขอมอบหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 6 พร้อมแผ่น CD - ROM 09 มี.ค.2560
1521 E.1219 E.กษ0201.06/ว1930 3 มี.ค.2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 09 มี.ค.2560
1520 E.1216 E.ศธ0526.05/ว15 7 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกคณะสถิติประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 09 มี.ค.2560
1519 E.1215 E.กค0401.5/ว58 9 มี.ค.2560 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ"แนวคำวินิฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1 " 09 มี.ค.2560
1518 E.1210 E.กษ0201.06/ว2009 7 มี.ค.2560 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 09 มี.ค.2560
1517 E.1209 E.สบค.07/174/2560 7 มี.ค.2560 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ ปี 2560" 09 มี.ค.2560
1516 E.1200 E.กษ0212/ว.1561 28 ก.พ.2560 ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานพิธีเปิดงาน "OTOP WISDOM TO THE WORLD"โอทอป ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล และเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย 09 มี.ค.2560
1515 E.1196 E.กษ0212/ว1629 1 มี.ค.2560 สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 08 มี.ค.2560
1514 E.1190 E.นร1103/ว68 6 มี.ค.2560 ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2559 ของ สศช. 08 มี.ค.2560
1513 E.1188 E.กษ1305/ว477 28 ก.พ.2560 ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการผลิตมะพร้าวและถั่วเหลือง 08 มี.ค.2560
1512 E.1184 E.สลก149/2560 1 มี.ค.2560 การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 08 มี.ค.2560
1511 E.1183 E.ปิดทอง 60/073 1 มี.ค.2560 สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝายและอ่างเก็บน้ำตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 08 มี.ค.2560
1510 E.1182 E.กษ0201.06/ว1796 28 ก.พ.2560 สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 26 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559-30 พฤศจิกายน 2559 08 มี.ค.2560
1509 E.1163 E.พิเศษ/ดร.สุพิณเกชาคุปต์/2560 3 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษาต่อ 07 มี.ค.2560
1508 E.1162 E.กษ0201.06/ว1919 4 มี.ค.2560 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 07 มี.ค.2560
1507 E.1161 E.ศธ0512.2.76/383 3 มี.ค.2560 ขอมอบวารสารวิชาการ Unisearch Jaurnal 07 มี.ค.2560
1506 E.1160 E.ศศ.109/2559 6 มี.ค.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ทิศทางของนโยบายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" 07 มี.ค.2560
1505 E.1159 E.ศธ0516.12/565 3 มี.ค.2560 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ประจำปี 2560 07 มี.ค.2560
1504 E.1158 E.กษ0201.06/ว1907 3 มี.ค.2560 โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน 07 มี.ค.2560
1503 E.1150 E.ศทส.235/2560 28 ก.พ.2560 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานภายในกรมชลประทาน 07 มี.ค.2560
1502 E.1143 E.กษ1009/ว234 6 มี.ค.2560 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2560 07 มี.ค.2560
1501 E.1141 E.กพด/425/2560 3 มี.ค.2560 แจ้งการคัดชื่อผู้รับจ้างออกจากทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง"งานก่อสร้างชลประทาน"ของห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเช้งยโสธร 07 มี.ค.2560
1500 E.1140 E.กตน.191/2560 2 มี.ค.2560 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ 07 มี.ค.2560
1499 E.1129 E.รง.5/2560 3 มี.ค.2560 รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 06 มี.ค.2560
1498 E.1128 E.ศธ.0525.12/077 1 มี.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 06 มี.ค.2560
1497 E.1127 E.รกพ.1/783/2560 1 มี.ค.2560 ขอเรียนเชิญสมัครใช้บริการ"กรุงไทยพร้อมเพย์"พร้อมรับโปรโมชั่น SMS Alert จ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 4 เดือน 06 มี.ค.2560
1496 E.1126 E.กษ0201.06/ว.1764 28 ก.พ.2560 การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ 06 มี.ค.2560
1495 E.1114 E.อธช.43/2560 3 มี.ค.2560 การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 06 มี.ค.2560
1494 ที่.สส.823 ที่.ข25/6/2560 3 มี.ค.2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 06 มี.ค.2560
1493 ที่.สส.822 ที่.ข25/5/2560 3 มี.ค.2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 06 มี.ค.2560
1492 ที่.สส.821 ที่.28/2560 3 มี.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 06 มี.ค.2560
1491 E.1086 E.กษ0212/ว.1631 28 ก.พ.2560 การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560 02 มี.ค.2560
1490 E.1074 E.กษ0201.06/ว.1737 27 ก.พ.2560 ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี 02 มี.ค.2560
1489 E.1073 E.กษ0201.06/ว.1733 27 ก.พ.2560 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 02 มี.ค.2560
1488 E.1072 E.กษ0201.06/ว.1736 27 ก.พ.2560 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 02 มี.ค.2560
1487 E.1067 E.กผง.233/2560 1 มี.ค.2560 สรุปการประชุมหารือเพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการภายใต้แผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/2560 และแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/2560 02 มี.ค.2560
1486 E.1064 E.กษ0201.06/ว1716 27 ก.พ.2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 02 มี.ค.2560
1485 E.1059 E.กษ0216/ว937 28 ก.พ.2560 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2559) 02 มี.ค.2560
1484 ที่.สส.801 ที่.27/2560 1 มี.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 02 มี.ค.2560
1483 E.1041 E.ผอ.พด.1767/2560 27 ก.พ.2560 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ 01 มี.ค.2560
1482 E.1039 E.กษ0201.06/ว1693 24 ก.พ.2560 การนำกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวครบวงจรสู่การปฏิบัติ 01 มี.ค.2560
1481 E.1038 E.กษ0201.06/ว1632 23 ก.พ.2560 รายงานผลสรุปจากการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2559 เรื่อง"การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและางออก" 01 มี.ค.2560
1480 E.1022 E.กษ0201.06/ว1696 24 ก.พ.2560 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 01 มี.ค.2560
1479 E.1021 E.กษ0201.06/ว1703 24 ก.พ.2560 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเฉพาะราย 01 มี.ค.2560
1478 E.1020 E.กษ0201.06/ว1694 24 ก.พ.2560 ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย 01 มี.ค.2560
1477 E.1019 E.กษ0201.06/ว1713 24 ก.พ.2560 การศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตร์คันไซ 01 มี.ค.2560
1476 E.999 E.อส.0005/546 27 ก.พ.2560 ขออนุมัติใช้ร่างสัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 01 มี.ค.2560
1475 ที่.สส.790 ที่.ข25/4/2560 27 ก.พ.2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 01 มี.ค.2560