หนังสือเวียน สำนักชลประทานที่ 16

  หนังสือเวียน > 2553 > 2554 > 2555 > 2556 > 2557 > 2558


 

Loading

 

         
ที่ เลขที่ E ของ สชป.16 เลขที่หนังสือ ลงวันที่ รายละเอียด วันที่ลง web site
1395 E.447 E.รง1/2560 26 ม.ค.2560 รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 31 ม.ค.2560
1394 E.445 E.กษ0201.06/ว675 25 ม.ค.2560 การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 31 ม.ค.2560
1393 E.431 E.กษ0212/ว167 19 ม.ค.2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 26 ม.ค.2560
1392 ที่.สส.618 ที่.4/2560 25 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 16 26 ม.ค.2560
1391 ที่.สส.612 ที่.6/2560 25 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 25 ม.ค.2560
1390 E.416 E.กษ0201.06/ว662 24 ม.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม 25 ม.ค.2560
1389 ที่.สส.607 ที่.3/2560 25 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 25 ม.ค.2560
1388 E.392 E.กษ1011/ว87 23 ม.ค.2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 25 ม.ค.2560
1387 ที่.สส.599 ที่.2/2560 23 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 24 ม.ค.2560
1386 E.386 E.กพด/130/2560 23 ม.ค.2560 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" 24 ม.ค.2560
1385 E.385 E.กษ0201.06/ว579 20 ม.ค.2560 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 24 ม.ค.2560
1384 E.356 E.FPST039-03 21 ม.ค.2560 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 24 ม.ค.2560
1383 E.355 E.ทส0630/ว72 20 ม.ค.2560 รับสมัครหัวหน้านักอุทกวิทยา (Chief Hydrologist) 24 ม.ค.2560
1382 E.352 E.สศชพบ083/2560 19 ม.ค.2560 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม 24 ม.ค.2560
1381 E.351 E.ศธ5816/070.58 19 ม.ค.2560 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาด้าน GIS Health Workshop 24 ม.ค.2560
1380 E.323 E.กษ0230/ว308 18 ม.ค.2560 การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 24 ม.ค.2560
1379 E.341 E.กษ0201.06/ว436 17 ม.ค.2560 หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 23 ม.ค.2560
1378 E.340 E.ศธ0516.41/สวมธ.ว.42/2560 17 ม.ค.2560 แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 23 ม.ค.2560
1377 E.339 E.กษ0201.06/ว455 18 ม.ค.2560 ความคืบหน้าการดำเนินการกำกับดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย 23 ม.ค.2560
1376 E.314 E.วช0005/ว9986 15 ม.ค.2560 ขอเชิญร่วมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Intellectual Property,Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) 20 ม.ค.2560
1375 E.309 E.กพด.02/10/2560 18 ม.ค.2560 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดราคากลางการซื้อวัสดุหลักในการก่อสร้าง 20 ม.ค.2560
1374 E.299 E.สชป.7/74/2560 19 ม.ค.2560 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560 20 ม.ค.2560
1373 E.298 E.สชป.5/53/2560 18 ม.ค.2560 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 18 ปีที่ 2 20 ม.ค.2560
1372 E.286 E.กค.0402.3/ว5 13 ม.ค.2560 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 19 ม.ค.2560
1371 E.270 E.กค.0405.2/ว168 17 ม.ค.2560 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 19 ม.ค.2560
1370 E.269 E.สชป.3/102/2560 17 ม.ค.2560 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2559 19 ม.ค.2560
1369 E.266 E.กษ0201.06/ว.65 6 ม.ค.2560 ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน) ครั้งที่ 9/ 2559 18 ม.ค.2560
1368 ที่.สส.570 ที่.1/2560 16 ม.ค.2560 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 16 17 ม.ค.2560
1367 E.241 E.สชป.10/82/2560 16 ม.ค.2560 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 ประจำเดือนธันวาคม 2559 17 ม.ค.2560
1366 E.237 E.นร0305/ว266 14 ม.ค.2560 ขอส่งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 5/2559 17 ม.ค.2560
1365 E.236 E.กษ0201.06/ว255 13 ม.ค.2560 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 17 ม.ค.2560
1364 E.182 E.กษ0201.06/ว189 11 ม.ค.2560 ขอเชิญเข้าร่วมงานการบรรยายพิเศษ TU-ASEAN Special Lecture 17 ม.ค.2560
1363 E.สส.557 E.สชป16.01/40 12 ม.ค.2560 รายงานการประชุมประจำเดือน 13 ม.ค.2560
1362 E.167 E.สชป8/9.01 9 ม.ค.2560 ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 13 ม.ค.2560
1361 ที่.สส.551 ที่.ข25/2/2560 10 ม.ค.2560 แต่งตั่งเจ้าหน้าที่คุมสอบ 12 ม.ค.2560
1360 ที่.สส.550 ที่.ข25/1/2560 10 ม.ค.2560 แต่งตั่งเจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ 12 ม.ค.2560
1359 E.165 E.กษ0201.06/ว179 10 ม.ค.2560 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน 2 นาทีได้อย่างไร" 12 ม.ค.2560
1358 E.135 E.สลก.21/2560 10 ม.ค.2560 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางประจวบ สัจจะเวทะ มารดาของนายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ อดีตที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ 12 ม.ค.2560
1357 E.133 E.กษ0201.06/ว167 10 ม.ค.2560 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 12 ม.ค.2560
1356 E.132 E.กษ0201.06/ว150 10 ม.ค.2560 ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานรวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 12 ม.ค.2560
1355 E.128 E.กผง.293/2560 10 ม.ค.2560 ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานและการจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน ครั้งที่ 2/2559(ฉบับสมบูรณ์) 11 ม.ค.2560
1354 E.107 E.กผง.02(ส)/11/2560 9 ม.ค.2560 สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ 12/2560 11 ม.ค.2560
1353 E.103 E.กษ0201.06/ว 99 9 ม.ค.2560 ขอเรียนเชิญร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 11 ม.ค.2560
1352 E.82 E.กษ0201.06/ว 46 6 ม.ค.2560 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล 11 ม.ค.2560
1351 E.43 E.กค.0405.2/ว162 6 ม.ค.2560 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ 09 ม.ค.2560
1350 E.37 E.ผตป.ผง.8/2560 5 ม.ค.2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 (งบ พ.ร.บ.) 09 ม.ค.2560
1349 E.36 E.กษ0212/ว3055 5 ม.ค.2560 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563 09 ม.ค.2560
1348 E.สส.523 E.สชป16.01/12/2560 6 ม.ค.2560 ตรวจสอบรายงานการประชุม 09 ม.ค.2560
1347 E.3 E.กค0402.5/048341 30 ธ.ค.2559 การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 05 ม.ค.2560