ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 อำเภอห้อยยอด จังหวัดตรัง

รายละเอียด

กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 อำเภอห้อยยอด จังหวัดตรัง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 15 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ในการนี้โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานในความรับผิดชอบ ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันเวลา 7 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 15 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง