ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 อ.รัษฎา จ.ตรัง

รายละเอียด

กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำครั้งที่ 2 อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จำนวน 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 6 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ในการนี้โครงการชลประทานตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานในความรับผิดชอบ ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันเวลา 7 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 6 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง