ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้นำ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

รายละเอียด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายธัชเวชช์ ชูหว่าง นายช่างชลประทานชำนาญงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมย่อยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรผู้นำ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ในการนี้โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานในความรับผิดชอบ ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันเวลา 22 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง