ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอสทิงพระ เป็นประธานการเปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) โดยมีนายโสพันธุ์ ออมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีเพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลดีหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองรี หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล หมู่ที่ 5 ตำบลจะทิ้งพระ และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วม จำนวน 291 ราย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 21 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลดีหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองรี หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล หมู่ที่ 5 ตำบลจะทิ้งพระ และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา