ข่าวประชาสัมพันธ์ RIO16

สำนักงานชลประทานที่ 16

เรื่อง โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อ.กระแสสินธ์ุ

รายละเอียด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานการเปิดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) โดยมีนายฐกฤต โกไศยกานนท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีเพื่อสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน รายบุคคล และค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลโรง หมู่ที่ 4 ตำบลกระแสสินธุ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส และหมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วม จำนวน 375 ราย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมชลประทาน

วันเวลา 21 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลโรง หมู่ที่ 4 ตำบลกระแสสินธุ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงแส และหมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา